Сряда, 18 Март 2020 16:09

Писмо до възложителя с изх. И-825/18.03.2020 г.

Написана от 

Писмо до възложителя с изх. И-825/18.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план - изменение на план за улична регулация кв. 13 и кв. 14 в участъка от ОТ 47 до ОТ 60 и изменение на план за регулация за УПИ X по плана на гр. Борово" с местоположение ПИ 05611.1.1549 по КККР на гр. Борово

България в Юнеско

Галерия