Сряда, 18 Март 2020 16:15

Писмо до възложителя с изх. И-830/18.03.2020 г.

Написана от 

Писмо до възложителя с изх. И-830/18.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план - изменение на плана за регулация и план за застрояване" с местоположение УПИ XIII-449, кв. 71 по плана на с. Екзарх Йосиф

България в Юнеско

Галерия