Сряда, 18 Март 2020 16:30

Писмо до възложителя с изх. И-838/18.03.2020 г.

Написана от 

Писмо до възложителя с изх. И-838/18.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план - изменение на план за регулация и застрояване и работен устройствен план" с местоположение ПИ 66425.500.3139 и 66425.500.3138 по КККР на гр. Силистра

България в Юнеско

Галерия