Четвъртък, 19 Март 2020 16:36

Писмо до възложителя с изх. И-847/19.03.2020 г.

Написана от 

Писмо до възложителя с изх. И-847/19.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за УПИ III-376, кв. 43 по плана на с. Подайва, общ. Исперих и изграждане на работилница за аломиниева и PVC дограма"

България в Юнеско

Галерия