Четвъртък, 19 Март 2020 16:37

Писмо до възложителя с изх. И-851/19.03.2020 г.

Написана от 

Писмо до възложителя с изх. И-851/19.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за поземлени имоти с идентификатори 61710.502.3852 и 61710.502.3853, попадащи в парцел I- за търговски и административен център, кв. 51 по плана на гр. Разград"

България в Юнеско

Галерия