Четвъртък, 19 Март 2020 16:40

Писмо до възложителя с изх. И-853/19.03.2020 г.

Написана от 

Писмо до възложителя с изх. И-853/19.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Подробен устройствен план - план за регулация на УПИ V-1184, кв. 113 по плана на с. Брестовене, общ. Завет"

България в Юнеско

Галерия