Четвъртък, 19 Март 2020 16:42

Писмо до възложителя с изх. И-854/19.03.2020 г.

Написана от 

Писмо до възложителя с изх. И-854/19.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Осъществяване на рибовъдство в съществуващ язовр" с местоположение ПИ 70336.50.214 по КККР на с. Суходол

България в Юнеско

Галерия