Четвъртък, 19 Март 2020 16:45

Писмо до възложителя с изх. И-857/19.03.2020 г.

Написана от 

Писмо до възложителя с изх. И-857/19.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 02796.79.121 „За дърводобивната и дървообработващата промишленост“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Басарбово, общ. Русе с цел създаване на устройствена основа за приобщаване на терена към вече одобрена зона за застрояване с разновидност Жм – жилищна зона с преобладаващо застрояване с малка височина (до 10 м), както и изменение на действащия ПЗ за имоти с идентификатори 02796.79.485 „За електроенергийно производство“, 02796.79.486 „Ниско застрояване (до 10 м)“ и 02796.79.489 „За второстепенна улица"

България в Юнеско

Галерия