Петък, 20 Март 2020 16:46

Писмо до възложителя с изх. И-868/20.03.2020 г.

Написана от 

Писмо до възложителя с изх. И-868/20.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Подробен устройствен план - изменение на план за регулация за УПИ III-1045 и УПИ V-1044, кв. 82 по плана на с. Ново село, общ. Русе"

България в Юнеско

Галерия