Вторник, 24 Март 2020 16:51

Писмо до възложителя с изх. И-898/24.03.2020 г.

Написана от 

Писмо до възложителя с изх. И-898/24.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Промяна начина на трайно ползване на ПИ с идентификатор 18589.21.166 (пасище) по КККР на с. Гецово, общ. Разград"

България в Юнеско

Галерия