Вторник, 24 Март 2020 16:52

Писмо до възложителя с изх. И-903/24.03.2020 г.

Написана от 

Писмо до възложителя с изх. И-903/24.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Подробен устройствен план - изменение на план за застрояване на УПИ XVII-625, кв. 62 по плана на с. Зафирово, общ. Главиница"

България в Юнеско

Галерия