Четвъртък, 10 Януари 2013 01:00

Писмо до възложителя с изх. № 73/10.01.2013 г.

Написана от 

Писмо до възложителя с изх. № 73/10.01.2013 г., относно ИП/ПП за „Изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за урегулирани поземлени имоти (УПИ) І-407 и ІІ-408, кв. 71 по плана на с. Ясеновец, община Разград, предвиждащ обединяване на двата имота в нов УПИ І-407, 408 с отреждане за "производствени и складови дейности" и създаване на устройствена основа за изграждане на складови помещения към съществуваща мандра

България в Юнеско

Галерия