Четвъртък, 10 Януари 2013 01:00

Писмо до възложителя с изх. № 74/10.01.2013 г.

Написана от 

Писмо до възложителя с изх. № 74/10.01.2013 г., относно ИП/ПП за „Външно електрическо захранване на жилищна сграда с обществено обслужващ партер”, с местоположение: от съществуващ трафопост "Вида" до жилищна сграда в УПИ ІІ-3581 по плана на гр. Русе

България в Юнеско

Галерия