Вторник, 15 Януари 2013 01:00

Писмо до възложителя с изх. № 84/15.01.2013 г.

Написана от 

Писмо до възложителя с изх. № 84/15.01.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на гараж”, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 73496.501.3762 по кадастралната карта на гр. Тутракан

България в Юнеско

Галерия