Четвъртък, 01 Март 2018 15:04

Решение № РУ-02-ОС-П/2018 г.

Написана от 
Оценете
(0 гласа)

Решение № РУ-02-ОС-П/2018 г. за прекратяване на процедурата по реда наГлава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп… ДВ бр. 3/2018 г.) за ИП/ППП:„Създаване на трайни насаждения”, с местоположение ПИ с №№ 021009, 021027 и 021028 в землището на с. Сваленик, общ. Иваново, обл. Русе. Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Прочетена 710 пъти

България в Юнеско

Галерия