Писма по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС
Петък, 26 Юни 2020 17:09

Писмо до възложителя с изх.  И-1948/26.06.2020 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на еднофамилна жилищна сграда" с местоположение УПИ VI-237, кв. 48 по плана на с. Ушинци

Последно променена в Понеделник, 06 Юли 2020 17:10
Петък, 26 Юни 2020 17:08

Писмо до възложителя с изх.  И-1947/26.06.2020 г., относно ИП/ПП за „Подробен устройствен план-план за застрояване за ПИ с идентификатор 63427.180.27 по КККР на гр. Русе, с цел промянапредназначението на земеделска земя за изграждане на сладово-производствена и административна сграда"

Петък, 26 Юни 2020 10:00

Писмо до възложителя с изх.  И-1951/26.06.2020 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на автомивка на самообслужване" с местоположение ПИ 67444.85.355 по плана на гр. Сливо поле

Петък, 26 Юни 2020 09:58

Писмо до възложителя с изх.  И-1950/26.06.2020 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на базова станция RSE0044.A004 Orgahim с честотен обхват 900/1800/2100 Mhz на А1 България ЕАД и нова приемо-предавателна станция № 2715 Ruse TEC Zapad на Теленор България ЕАД" с местоположение ПИ 63427.3.735.5 по КККР на гр. Русе

Петък, 26 Юни 2020 09:57

Писмо до възложителя с изх.  И-1949/26.06.2020 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на двуетажна еднофамилна жилищна сграда" с местоположение УПИ II-134, кв. 11 по плана на с. Делчево

Четвъртък, 25 Юни 2020 17:07

Писмо до възложителя с изх.  И-1946/26.06.2020 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на уличен водопровод с ПЕВП Ф160мм по нов участък на ул. "Потсдам" от ул. "Иван Ведър" до кръговото кръстовище при КАТ, гр. Русе"

Четвъртък, 25 Юни 2020 17:05

Писмо до възложителя с изх.  И-1939/25.06.2020 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план - Изменение на план за регулация за УПИ V-377, кв. 34 по плана на с. Бъзън"

Четвъртък, 25 Юни 2020 17:04

Писмо до възложителя с изх.  И-1938/25.06.2020 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на сградно отклонение от ТП Сопот за обект многофамилна жилищна сграда с гаражи и магазини в гр. Разград" с местоположение" с местоположение до имот XV-1749, кв. 62 по плана на гр. Разград

Последно променена в Понеделник, 06 Юли 2020 17:05
Четвъртък, 25 Юни 2020 17:03

Писмо до възложителя с изх.  И-1937/25.06.2020 г., относно ИП/ПП за „Пристройка, реконструкция и преустройство на съществуваща сграда и изграждане на гараж на съществуващ калкан" с местоположение ПИ 502.922 по плана на с. Червена вода

Страница 1 от 1091

България в Юнеско

Галерия