Писма по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС
Вторник, 31 Март 2020 15:12

Писмо до възложителя с изх. И-975/31.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на двуетажна еднофамилна жилищна сграда" с местоположение УПИ VI-258, кв. 93 по плана на с. Острово

Вторник, 31 Март 2020 15:11

Писмо до възложителя с изх. И-974/31.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция на двуетажна еднофамилна жилищна сграда и пристройка - за стълбище и гараж" с местоположение УПИ X-516, кв. 60 по плана на гр. Цар Калоян

Вторник, 31 Март 2020 15:10

Писмо до възложителя с изх. И-973/31.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Монтаж на универсално съоръжение за складиране на течни торове и други" с местоположение УПИ I-1, кв. 982 по КККР на гр. Русе

Петък, 27 Март 2020 15:09

Писмо до възложителя с изх. И-942/27.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на многофамилна жилищна сграда с магазини, гаражи и подземни гаражи" с местоположение ПИ 61710.502.7274 по КККР на гр. Разград

Петък, 27 Март 2020 15:08

Писмо до възложителя с изх. И-940/27.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма" с местоположение ПИ 14948.6.13 по КККР на с. Главан

Петък, 27 Март 2020 15:07

Писмо до възложителя с изх. И-939/27.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на хангар за съхранение на селскостопански инвентар" с местоположение УПИ I, кв. 46 по плана на с. Правда

Четвъртък, 26 Март 2020 15:06

Писмо до възложителя с изх. И-931/26.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Промяна на предназначение на част от работилница (сграда с идентификатор 32874.167.62.8) в склад за препарати за растителна защита" с местоположение ПИ 32874.167.62.8 по КККР на гр. Исперих

Четвъртък, 26 Март 2020 15:05

Писмо до възложителя с изх. И-930/26.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Увеличаване на броя на отглежданите животни в съществуващ животновъден обект" с местоположение УИП IV-общ., кв. 14 по плана на с. Овен

Сряда, 25 Март 2020 11:06

Писмо до възложителя с изх. И-910/25.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на пристройка и разширение на съществуващ магазин за селскостопанска техника и инвентар" с местоположение ПИ 61710.503.6324 по КККР на гр. Разград

Страница 1 от 1062

България в Юнеско

Галерия