Писма по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС
Сряда, 02 Септември 2020 17:07

Писмо до възложителя с изх. И-2724/02.09.2020 г., относно ИП/ПП за „Изработване на ПУП-ИПР за УПИ I-41пп, УПИ II-78, УПИ VIII-79 и УПИ IX-80, кв. 1041 по плана на ИПЗ, гр. Русе"

Сряда, 02 Септември 2020 17:05

Писмо до възложителя с изх. И-2723/02.09.2020 г., относно ИП/ПП за „Ремонт на покрив на читалищна сграда в с. Нова Черна, община Тутракан"  с местоположение УПИ III-24, кв. 11 по плана на с. Нова Черна

Сряда, 02 Септември 2020 17:04

Писмо до възложителя с изх. И-2721/02.09.2020 г., относно ИП/ПП за „Ремонт на покрив на читалищна сграда в с. Цар Самуил, община Тутракан"  с местоположение УПИ VI-368, кв. 24 по плана на с. Цар Самуил

Сряда, 02 Септември 2020 17:03

Писмо до възложителя с изх. И-2720/02.09.2020 г., относно ИП/ПП за „Ремонт и оборудване на тенис корт игрище , находящо се в гр. Тутракан, ул. "Гео Милев" № 3"  с местоположение ПИ 73496.501.3759 по КККР на гр. Тутракан

Сряда, 02 Септември 2020 17:02

Писмо до възложителя с изх. И-2719/02.09.2020 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на достъпна среда и ремонт на бетонова настилка на вход/изход на Център за обществена подкрепа, находящ се в гр. Тутракан, ул. "Ангел Кънчев" № 4"  с местоположение ПИ 73496.501.2318 по КККР на гр. Тутракан

Сряда, 02 Септември 2020 17:00

Писмо до възложителя с изх. И-2718/02.09.2020 г., относно ИП/ПП за „Обновяване на парк "Христо Ботев", гр. Тутракан"  с местоположение"  с местоположение ПИ 73496.501.3406 по КККР на гр. Тутракан

Сряда, 02 Септември 2020 16:21

Писмо до възложителя с изх. И-2717/02.09.2020 г., относно ИП/ПП за „Рехабилитация на тротоарни площи по ул. "Трансмаринска", гр. Тутракан"  с местоположение ПИ 73496.500.4113 по КККР на гр. Тутракан

Сряда, 02 Септември 2020 16:12

Писмо до възложителя с изх. И-2610/20.08.2020 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на същестуваща сграда в склад за метални и пласмасови опаковки"  с местоположение ПИ 63427.3.667 по КККР на гр. Русе

Сряда, 02 Септември 2020 15:50

Писмо до възложителя с изх. И-2716/02.09.2020 г., относно ИП/ПП за „Основен ремонт и реконструкция на съществуваща полумасивна едноетажна сграда - павилион за търговска дейност"  с местоположение кв. 4 по плана на с. Чернолик

Последно променена в Сряда, 09 Септември 2020 17:00
Страница 4 от 1120

България в Юнеско

Галерия