Писма по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС
Сряда, 02 Септември 2020 15:49

Писмо до възложителя с изх. И-2714/02.09.2020 г., относно ИП/ПП за „Ремонт на уличната мрежа в населените места в община Лозница" с местоположение 1. Подобект № 1 – с. Ловско – ул. „Парковаˮ от О.Т. 46 до О.Т. 98 и от О.Т. 95 до О.Т. 137;
2. Подобект № 2 – с. Ловско – ул. „Витˮ от О.Т. 97 до О.Т. 116;
3. Подобект № 3 – с. Ловско – ул. „Ал. Стамболийскиˮ от О.Т. 118 до О.Т. 128;
4. Подобект № 4 – с. Ловско – ул. „Пробудаˮ от О.Т. 47 до О.Т. 83;
5. Подобект № 5 – с. Ловско – ул. „Алеко Константиновˮ от О.Т. 35 до О.Т. 52;
6. Подобект № 6 – с. Сейдол – ул. „Г. С. Раковскиˮ от О.Т. 34 до О.Т. 42;
7. Подобект № 7 – с. Сейдол – ул. „Васил Левскиˮ от О.Т. 18 до О.Т. 58 включително съществуващо асфалтово кръстовище/площад между ул. „Г. С. Раковскиˮ, ул. „Васил Левскиˮ, ул. „Христо Ботевˮ и ул. „Родопиˮ;
8. Подобект № 8 – с. Трапище – ул. „Васил Левскиˮ от О.Т. 14 до О.Т. 49;
9. Подобект № 9 – с. Трапище – ул. „ген. М. Скобелевˮ от О.Т. 56 до О.Т. 110;
10. Подобект № 10 – с. Трапище – ул. „Христо Ботевˮ от О.Т. 57 до О.Т. 71.

Сряда, 02 Септември 2020 15:48

Писмо до възложителя с изх. И-2713/02.09.2020 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на приемно-предавателна станция № 4365"  с местоположение УПИ XVI-250, 251, 253, кв. 13 по плана на с. Светослав

Сряда, 02 Септември 2020 15:47

Писмо до възложителя с изх. И-2712/02.09.2020 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция на съществуваща въздушна мрежа ниско напрежение от СБС № 31 до СБС № 40, с. Сокол, община Главиница и Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с мощност 30kW"  с местоположение УПИ IV-118, кв.22 по плана на с. Сокол

Сряда, 02 Септември 2020 15:46

Писмо до възложителя с изх. И-2711/02.09.2020 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на двуетажна еднофамилна жилищна сграда с допълващо застрояване"  с местоположение УПИ XIX-1687, кв. 109 по плана на с. Николово

Сряда, 02 Септември 2020 15:44

Писмо до възложителя с изх. И-2710/02.09.2020 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на едноетажна жилищна сграда"  с местоположение УПИ III-159, кв. 32 по плана на с. Крояч

Сряда, 02 Септември 2020 15:38

Писмо до възложителя с изх. И-2709/02.09.2020 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на земеделска земя в неземеделска и изграждане на еднофамилна едноетажна жилищна сграда"  с местоположение ПИ 63427.156.529 по КККР на гр. Русе

Сряда, 02 Септември 2020 14:55

Писмо до възложителя с изх. И-2708/02.09.2020 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция на съществуваща въздушна мрежа ниско напрежение от стълб № 14 до стълб № 18 на тп. Т-1, с Добротица, община Ситово и Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с мощност 30kW" с местоположение ПИ 21693.501.268 по КККР на с. Добротица

Сряда, 02 Септември 2020 14:53

Писмо до възложителя с изх. И-2706/02.09.2020 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма"  с местоположение ПИ 04981.0.179, 04981.58.17, 04981.60.1, 04981.60.2, 04981.60.3 по КККР на с. Божичен

Петък, 28 Август 2020 14:23

Писмо до възложителя с изх. И-2668/27.08.2020 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма"  с местоположение ПИ 51768.103.16 по КККР на с. Нисово

Страница 5 от 1120

България в Юнеско

Галерия