Писма по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС
Четвъртък, 27 Август 2020 14:22

Писмо до възложителя с изх. И-2666/27.08.2020 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма"  с местоположение ПИ 73362.613.12 по КККР на с. Тръстеник

Четвъртък, 27 Август 2020 14:21

Писмо до възложителя с изх. И-2665/27.08.2020 г., относно ИП/ПП за „Изработване на ПУП-ПЗ на захранващ водопровод до ПИ с идентификатор 61710.54.557"

Сряда, 26 Август 2020 14:20

Писмо до възложителя с изх. И-2661/26.08.2020 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на едноетажна сграда"  с местоположение УПИ XV-134, кв. 32 по плана на гр. Сливо поле

Вторник, 25 Август 2020 14:18

Писмо до възложителя с изх. И-2660/25.08.2020 г., относно ИП/ПП за „Премахване на 30 бр. единични дървета от видовете топола и акация"  с местоположение ПИ 63427.514.398 по КККР на гр. Силистра

Вторник, 25 Август 2020 14:17

Писмо до възложителя с изх. И-2659/25.08.2020 г., относно ИП/ПП за „ПУП-ПЗ за ПИ с иденификатор 63427.149.569 по КК и КР на гр. Русе, с цел определяне на Вилна зона (Ов) и промяна предназначението на земята"

Вторник, 25 Август 2020 14:12

Писмо до възложителя с изх. И-2657/25.08.2020 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на склад за съхранение на негорими строителни материали без опаковка"  с местоположение ПИ 63427.107.77 по КККР на гр. Русе

Вторник, 25 Август 2020 14:10

Писмо до възложителя с изх. И-2656/25.08.2020 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на водопроводо отклонение и канализационно отклонение за поземлен имот с идентификатор 66425.516.149 по КК и КР на гр. Силистра"

Вторник, 25 Август 2020 14:09

Писмо до възложителя с изх. И-2651/25.08.2020 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на 4 броя магазини в акушеро-гинекологичен комплекс"  с местоположение УПИ VII-2071, кв. 219.2 (63427.2.2071.23, 63427.2.2071.1.24, 63427.2.2071.25, 63427.2.2071.26) по КККР на гр. Русе

Вторник, 25 Август 2020 14:08

Писмо до възложителя с изх. И-2650/25.08.2020 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма"  с местоположение ПИ 36333.20.30, 36333.20.17 и 36333.20.16 по КККР на с. Кара Михал

Страница 6 от 1120

България в Юнеско

Галерия