Писма по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС
Петък, 21 Август 2020 13:56

Писмо до възложителя с изх. И-2622/21.08.2020 г., относно ИП/ПП за „Консервация, реставрация и адаптация на Ибрахим паша джамия в гр. Разград"  с местоположение УПИ II-за културно административно строителство, площад, кв. 303 по план на гр. Разград

Петък, 21 Август 2020 13:54

Писмо до възложителя с изх. И-2621/21.08.2020 г., относно ИП/ПП за „Разширение на тръбна канална мрежа на БТК ЕАД, посредством пасивна оптична мрежа (PON), на територията на гр. Русе, Централна градска част - Етап 1"

Петък, 21 Август 2020 13:45

Писмо до възложителя с изх. И-2620/21.08.2020 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на електронна съобщителна мрежа на А1 България ЕАД на територията на гр. Бяла, община Бяла"  с местоположение регулацията на гр. Бяла

Четвъртък, 20 Август 2020 16:15

Писмо до възложителя с изх. И-2611/20.08.2020 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на част от същестуваща промишлена сграда в лаборатория за изпитване на автомобилни филтри"  с местоположение ПИ 63427.6.368 по КККР на гр. Русе

Четвъртък, 20 Август 2020 16:06

Писмо до възложителя с изх. И-2603/20.08.2020 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на съвременна градска среда, образователна u социална инфраструктура в гр. Разград - гаранция за интегрирано градско развитие. Рехабилитация и реконструкция на общински културни институции - подобект: Библиотека Проф. Боян Пенев в УПИ I, кв. 64 на гр. Разград"  с местоположение ПИ 61710.502.6200 по КККР на гр. Разград

Четвъртък, 20 Август 2020 15:53

Писмо до възложителя с изх. И-2602/20.08.2020 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на уличен водопровод по ул. Силиврия от края на съществуващ уличен водопровод ф80 до УПИ XVII- 4434 кв. 144, гр. Разград и уличен канал по ул. Силиврия от УПИ XVII- 4434 кв. 144 до РШ на съществуващ уличен канал ф400, гр. Разград"

Четвъртък, 20 Август 2020 15:08

Писмо до възложителя с изх. И-2600/20.08.2020 г., относно ИП/ПП за „Увеличаване площта на животновъдни сгради с цел биосигурност"  с местоположение ПИ 84049.111.244 по плана на с. Шръклево

Сряда, 19 Август 2020 15:01

Писмо до възложителя с изх. И-2578/19.08.2020 г., относно ИП/ПП за „Отводняване и рехабилитация на ул. "Хан Аспарух" и ул. "Балкан", с. Ноград, община Ценово"

Последно променена в Сряда, 02 Септември 2020 15:04
Сряда, 19 Август 2020 14:58

Писмо до възложителя с изх. И-2577/19.08.2020 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на част от I етаж на двуетажна жилищна сграда в магазин за промишлени стоки с допълнително пристояване"  с местоположение УПИ IX-383, кв. 184 по плана на гр. Исперих

Страница 8 от 1120

България в Юнеско

Галерия