Писма по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС
Петък, 14 Август 2020 14:45

Писмо до възложителя с изх. И-2527/14.08.2020 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на част от същестуващ склад (сграда № 7, клетка № 1) в цех за производство на предпазни маско"  с местоположение ПИ 63427.128.31 по КККР на гр. Русе

Петък, 14 Август 2020 14:44

Писмо до възложителя с изх. И-2526/14.08.2020 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на автомивка и авто сервиз"  с местоположение УПИ V-1184, кв. 13 по плана на с. Брестовене

Петък, 14 Август 2020 14:43

Писмо до възложителя с изх. И-2525/14.08.2020 г., относно ИП/ПП за „Основен ремонт и реконструкция на летен пеатър на военен клуб - гр. Русе"  с местоположение ПИ 63427.2.5758 по КККР на гр. Русе

Петък, 14 Август 2020 14:42

Писмо до възложителя с изх. И-2524/14.08.2020 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на едноетажна жилищна сграда с гараж и навес"  с местоположение УПИ XV-406, кв. 11 по плана на с. Басарбово

Петък, 14 Август 2020 14:41

Писмо до възложителя с изх. И-2523/14.08.2020 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на сградно водопроводно отклонение за УПИ III-Читалище"  с местоположение УПИ III-читалище, кв. 19 по плана на с. Дряновец

Петък, 14 Август 2020 14:40

Писмо до възложителя с изх. И-2522/14.08.2020 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на съвременна градска среда, образователна и социална инфраструктура в гр. Разград - гаранция за интегрирано градско развитие. Рехабилитация и реконструкция на общински културни институции - подобект: Етнографски музей в УПИ II, кв. 56 на гр. Разград"  с местоположение ПИ 61710.502.358 по КККР на гр. Разград

Петък, 14 Август 2020 14:39

Писмо до възложителя с изх. И-2521/14.08.2020 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на съвременна градска среда, образователна и социална инфраструктура в гр. Разград - гаранция за интегрирано градско развитие. Рехабилитация и реконструкция на общински културни институции - подобект: Музикална школа Илия Бърнев в УПИ I, кв. 66 на гр. Разград"  с местоположение сграда с идентификаор 61710.504.3177.16 по КККР на гр. Разград

Петък, 14 Август 2020 14:38

Писмо до възложителя с изх. И-2520/14.08.2020 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на едноетажна жилищна сграда"  с местоположение ПИ 63427.9.1383 по КККР на гр. Русе

Петък, 14 Август 2020 14:37

Писмо до възложителя с изх. И-2519/14.08.2020 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на едноетажна жилищна сграда"  с местоположение УПИ VII-481, кв. 71 по плана на с. Горно Абланово

Страница 10 от 1120

България в Юнеско

Галерия