Писма по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС
Четвъртък, 16 Юли 2020 15:35

Писмо до възложителя с изх.  И-2193/16.07.2020 г., относно ИП/ПП за „ПУП-ПР на част от кв. 832 за УПИ II в гр. Разград който се разделя нма два нови: УПИ II-за инженерно-техническа инфраструктура и УПИ II-за ветеринарни дейности" с местоположение ПИ 61710.502.7192 по КККР на гр. Разград

Четвъртък, 16 Юли 2020 15:34

Писмо до възложителя с изх.  И-2192/16.07.2020 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на допълващо застрояване - стопанска постройка" с местоположение ПИ 63427.3.239 по КККР на гр. Русе

Четвъртък, 16 Юли 2020 15:33

Писмо до възложителя с изх.  И-2191/16.07.2020 г., относно ИП/ПП за „ПУП-ИПЗ за УПИ XVI-578, кв. 42 по плана на гр. Мартен"

Четвъртък, 16 Юли 2020 15:32

Писмо до възложителя с изх.  И-2190/16.07.2020 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на сграда за производство и съхранение на пелети от слънчогледова шлюпа на площадка в гр. Дулово" с местоположение УПИ УПИ II-3146,9263, кв. 5 по плана на гр. Дулово

Четвъртък, 16 Юли 2020 15:30

Писмо до възложителя с изх.  И-2177/16.07.2020 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма" с местоположение ПИ 16674.119.10 по КККР на с. Горно Абланово

Четвъртък, 16 Юли 2020 15:29

Писмо до възложителя с изх.  И-2176/16.07.2020 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция на водопровод Ф 80мм и Ф125мм етернит с ПЕВП Ф90/10 мм и Ф140/10мм по ул. "Преслав",  с. Смирненски, общ. Ветово"

Четвъртък, 16 Юли 2020 15:28

Писмо до възложителя с изх.  И-2175/16.07.2020 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция на водопровод Ф 60мм етернит с ПЕВП Ф90/10 мм по ул. "Плиска",  с. Смирненски, общ. Ветово"

Четвъртък, 16 Юли 2020 15:27

Писмо до възложителя с изх.  И-2174/16.07.2020 г., относно ИП/ПП за „КПИИ за ПУП-ИПРЗ за УПИ V-за търговия и услуги, кв. 10 по плана на гр. Силистра, ЦГЧ и инвестиционен проект за строеж Промишлена сграда-кулинарен цех"

Четвъртък, 16 Юли 2020 15:25

Писмо до възложителя с изх.  И-2173/16.07.2020 г., относно ИП/ПП за „Вътрешно преустройство на самостоятелни обекти за Търговска дейност в многофамилна жилищна сграда" с местоположение ПИ 61710.505.539.1.38 61710.505.539.1.39 и 61710.505.539.1.35 по КККР на гр. Разград

Страница 2 от 1102

България в Юнеско

Галерия