Писма по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС
Четвъртък, 28 Февруари 2013 01:00

Писмо до възложителя с изх. № 612/28.02.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на складови помещения за микробиологичен тор и съхранение на пресни плодове и зеленчуци”, с местоположение: УПИ II-23, кв. 3 по плана на с. Градина, общ. Лозница

Четвъртък, 28 Февруари 2013 01:00

Писмо до възложителя с изх. № 613/28.02.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на къща за гости”, с местоположение: УПИ I-746, кв. 66 по плана на с. Писанец, общ. Ветово

Четвъртък, 28 Февруари 2013 01:00

Писмо до възложителя с изх. № 615/28.02.2013 г., относно ИП/ПП за „Изготвяне на ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор 61710.502.1687 по кадастралната карта на гр. Разград, з цел отреждането му за смесено предназначение”

Четвъртък, 28 Февруари 2013 01:00

Писмо до възложителя с изх. № 616/28.02.2013 г., относно ИП/ПП за „Модернизация и разширение на съществуващи производства чрез: реконструкция и пристрояване на цех за спагети и цех за сосове и изграждане на котелно помещение, кухня, столова и административна част”, с местоположение: ПИ с идентификатор 35897.501.831 по кадастралната карта на с. Каменово, общ. Кубрат

Четвъртък, 28 Февруари 2013 01:00

Писмо до възложителя с изх. № 617/28.02.2013 г. , относно ИП/ПП за „Изменение на ПУП-ПЗ за поземлен имот № 102016 в землището на с. Белица, общ. Тутракан, с цел преустройство на съществуваща сграда и извършване промяна предназначението й в сграда за производствени и складови дейности”

Сряда, 27 Февруари 2013 01:00

Писмо до възложителя с изх. № АО 589/27.02.2013 г., относно ИП/ПП за „ Изграждане на тръбен кладенец за захранване с вода на подземна поливна система на територията на "Дунавски парк" в град Силистра”, с местоположение: ПИ с идентификатор 66425.500.7020 по КК и КР на гр. Силистра

Сряда, 27 Февруари 2013 01:00

Писмо до възложителя с изх. № АО 909/27.02.2013 г. , относно ИП/ПП за „Изграждане на зърнобаза, състояща се от 6 броя силози с обем 4654 куб.м. всеки и цех за преработка на слънчоглед; бензиностанция; автомивка и сервиз с обща застроена площ 7 000 кв.м”, с местоположение: ПИ с идентификатор 24030.501.3374 по КК и КР на гр. Дулово

Понеделник, 25 Февруари 2013 01:00

Писмо до възложителя с изх. № 576/25.02.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на открит басейн със застроена площ 78 кв.м”, с местоположение: ПИ с идентификатор 66425.24.188 по кадастралната карта на гр. Силистра

Понеделник, 25 Февруари 2013 01:00

Писмо до възложителя с изх. № 577/25.02.2013 г., относно ИП/ПП за „Обособяване на площадка за изкупуване, събиране, предварително третиране и временно съхранение на хартия, пластмаса, найлон и стъкло”, с местоположение: ПИ с идентификатор 63427.8.326 по кадастралната карта на гр. Русе

Страница 1102 от 1120

България в Юнеско

Галерия