Решения за прекратяване на процедурата по ОС
Решения за прекратяване на процедурата по ОС

Решения за прекратяване на процедурата по ОС (19)

Петък, 13 Декември 2019 16:03

Решение № РУ-01-ОС-П/2019 г.

Написана от

Решение № РУ-01-ОС-П/2019 г. за прекратяване на процедурата по реда наГлава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп… ДВ бр. 3/2018 г.) за ИП/ППП: „Промяна начина на ползване на имоти с начин на трайно ползване „пасище в  земеделска земя”. Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация

Петък, 06 Юли 2018 11:33

Решение № РУ-07-ОС-П/2018 г.

Написана от

Решение № РУ-07-ОС-П/2018 г. за прекратяване на процедурата по реда наГлава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп… ДВ бр. 3/2018 г.) за ИП/ППП: „Промяна начина на трайно ползване на имот № 000049, находящ се в землището на с. Българка, общ. Силистра”. Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация

Сряда, 16 Май 2018 13:19

Решение № РУ-06-ОС-П/2018 г.

Написана от

Решение № РУ-06-ОС-П/2018 г. за прекратяване на процедурата по реда наГлава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп… ДВ бр. 3/2018 г.) за ИП/ППП:”Създаване на овощна градина със сливи”, с месположение поземлени имоти с №№ 007099, 031069 и 037008 в землището на с. Новград, общ. Ценово. Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация

Сряда, 16 Май 2018 13:18

Решение № РУ-05-ОС-П/2018 г.

Написана от

Решение № РУ-05-ОС-П/2018 г. за прекратяване на процедурата по реда наГлава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп… ДВ бр. 3/2018 г.) за ИП/ППП:”Промяна предназначението на лозя в ниви”, с месположение поземлени имоти с №№ 071037, 071045, 071277, 071113, 071036 и 071097 в землището на с. Сваленик, общ. Иваново. Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация

Четвъртък, 10 Май 2018 13:13

Решение № РУ-04-ОС-П/2018 г.

Написана от

Решение № РУ-04-ОС-П/2018 г. за прекратяване на процедурата по реда наГлава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп… ДВ бр. 3/2018 г.) за ИП/ППП:”Създаване на овощна градина със сливи”, с месположение поземлени имоти с №№ 014075, 015011 и 033014 в землището на с. Новград, общ. Ценово. Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация

Сряда, 21 Март 2018 12:50

Решение № РУ-03-ОС-П/2018 г.

Написана от

Решение № РУ-03-ОС-П/2018 г. за прекратяване на процедурата по реда наГлава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп… ДВ бр. 3/2018 г.) за ИП/ППП:„Горскостопанска програма”, с местоположение ПИ с идентификатор 81966.64.212 в землището на с. Черник, общ. Дулово, обл. Разград. Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Четвъртък, 01 Март 2018 15:04

Решение № РУ-02-ОС-П/2018 г.

Написана от

Решение № РУ-02-ОС-П/2018 г. за прекратяване на процедурата по реда наГлава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп… ДВ бр. 3/2018 г.) за ИП/ППП:„Създаване на трайни насаждения”, с местоположение ПИ с №№ 021009, 021027 и 021028 в землището на с. Сваленик, общ. Иваново, обл. Русе. Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Четвъртък, 15 Февруари 2018 11:17

Решение № РУ-01-ОС-П/2018 г.

Написана от

Решение № РУ-01-ОС-П/2018 г. за прекратяване на процедурата по реда наГлава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп… ДВ бр. 3/2018 г.) за ИП/ППП:„Промяна на статута на имот с № 000075 в землището на с. Пожарево, община Тутракан, от „рибарник” на „нива””. Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Понеделник, 18 Декември 2017 17:07

Решение № РУ-01-ОС-П/2017 г.

Написана от

Решение № РУ-01-ОС-П/2017 г. за прекратяване на процедурата по реда наГлава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп… ДВ бр. 94/2012 г.) за ИП/ППП:„Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа и изграждане на съоръжения в с. Красен, и довеждащ водопровод с Щръклево и с. Красен, община Иваново”. Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Петък, 26 Август 2016 11:27

Решение № РУ-02-ОС-П/2016 г.

Написана от

Решение № РУ-02-ОС-П/2016 г. за прекратяване на процедурата по реда наГлава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп… ДВ бр. 94/2012 г.) за ИП/ППП:„Развитие на земеделското стопанство, създаване на трайни насаждения и отглеждане на пчелни семейства”. Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Страница 1 от 2

България в Юнеско

Галерия