Решения за прекратяване на процедурата по ОС
Решения за прекратяване на процедурата по ОС

Решения за прекратяване на процедурата по ОС (24)

Вторник, 25 Август 2020 15:36

Решение № РУ-05-ОС-П/2020 г.

Написана от

Решение № РУ-05-ОС-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по реда наГлава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп… ДВ бр. 3/2018 г.) за ИП/ППП: „Разработване на 40 маршрута за скално катерене”, с местоположение поземлен имот с идентификатор 55837.73.1 по КККР на с. Пепелина, общ. Две могили. Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация

Петък, 17 Юли 2020 15:21

Решение № РУ-04-ОС-П/2020 г.

Написана от

Решение № РУ-04-ОС-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по реда наГлава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп… ДВ бр. 3/2018 г.) за ИП/ППП: „Рекултивация на нарушен терен, представляващ имот с № 000191 в землището на с. Ценово, общ. Ценово, обл. Русе”. Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация

Петък, 29 Май 2020 15:20

Решение № РУ-03-ОС-П/2020 г.

Написана от

Решение № РУ-03-ОС-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по реда наГлава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп… ДВ бр. 3/2018 г.) за ИП/ППП: Горскостопанска програма (ГСП) за поземлен имот с идентификатор 32095.169.34 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Иваново, община Иваново

Петък, 29 Май 2020 15:19

Решение № РУ-02-ОС-П/2020 г.

Написана от

Решение № РУ-02-ОС-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по реда наГлава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп… ДВ бр. 3/2018 г.) за ИП/ППП: Горскостопанска програма (ГСП) за поземлен имот с идентификатор 32095.169.10 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Иваново, община Иваново

Петък, 29 Май 2020 15:16

Решение № РУ-01-ОС-П/2020 г.

Написана от

Решение № РУ-01-ОС-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по реда наГлава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп… ДВ бр. 3/2018 г.) за ИП/ППП: Горскостопанска програма (ГСП) за поземлен имот с идентификатор 32095.169.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Иваново, община Иваново

Петък, 13 Декември 2019 16:03

Решение № РУ-01-ОС-П/2019 г.

Написана от

Решение № РУ-01-ОС-П/2019 г. за прекратяване на процедурата по реда наГлава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп… ДВ бр. 3/2018 г.) за ИП/ППП: „Промяна начина на ползване на имоти с начин на трайно ползване „пасище в  земеделска земя”. Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация

Петък, 06 Юли 2018 11:33

Решение № РУ-07-ОС-П/2018 г.

Написана от

Решение № РУ-07-ОС-П/2018 г. за прекратяване на процедурата по реда наГлава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп… ДВ бр. 3/2018 г.) за ИП/ППП: „Промяна начина на трайно ползване на имот № 000049, находящ се в землището на с. Българка, общ. Силистра”. Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация

Сряда, 16 Май 2018 13:19

Решение № РУ-06-ОС-П/2018 г.

Написана от

Решение № РУ-06-ОС-П/2018 г. за прекратяване на процедурата по реда наГлава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп… ДВ бр. 3/2018 г.) за ИП/ППП:”Създаване на овощна градина със сливи”, с месположение поземлени имоти с №№ 007099, 031069 и 037008 в землището на с. Новград, общ. Ценово. Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация

Сряда, 16 Май 2018 13:18

Решение № РУ-05-ОС-П/2018 г.

Написана от

Решение № РУ-05-ОС-П/2018 г. за прекратяване на процедурата по реда наГлава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп… ДВ бр. 3/2018 г.) за ИП/ППП:”Промяна предназначението на лозя в ниви”, с месположение поземлени имоти с №№ 071037, 071045, 071277, 071113, 071036 и 071097 в землището на с. Сваленик, общ. Иваново. Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация

Четвъртък, 10 Май 2018 13:13

Решение № РУ-04-ОС-П/2018 г.

Написана от

Решение № РУ-04-ОС-П/2018 г. за прекратяване на процедурата по реда наГлава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп… ДВ бр. 3/2018 г.) за ИП/ППП:”Създаване на овощна градина със сливи”, с месположение поземлени имоти с №№ 014075, 015011 и 033014 в землището на с. Новград, общ. Ценово. Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация

Страница 1 от 2

България в Юнеско

Галерия