Администратор

Администратор

Вторник, 02 Юни 2020 09:48

Изходящ № АО-2257-(1)/02.06.2020 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Промяна на начина на трайно ползване на имот от пасище в нива”, с местоположение поземлен имот с идентификатор 05611.27.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Борово, общ. Борово

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционното предлижение за „Изграждане на два броя тръбопроводи от Корабно място № 1 (Пристанище Порт Булмаркет) до УПИ XXVI и УПИ XXI по плана на „ТМ” АД”, с вх. № АО-1785-(6)/03.06.2020 г.

Възложител – „ЕЛ ЕН ДЖИ СИСТЕМИ" ЕООД

Осигурен е обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

  1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
  2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес:    
  3. http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33278
  4. От общинската администрация на Община Русе

     Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. , както и в Община Русе.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Писмо до възложителя с изх. И-1594/29.05.2020 г., относно ИП/ПП за „ПУП-ИПР на УПИ VIII-1071 и УПИ IX-1071, кв. 54 по плана на с. Червена вода, общ. Русе"

Обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) и приложенията към него за инвестиционно предложение „Изграждане на пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Порт Марлин”, с местоположение: УПИ XXVII-41- за пристанище и друг вид производствен, складов обект, кв. 17 по плана на ПЗ „Запад” и УПИ V-89 - за друг вид производствен, складов обект, кв. 16 по плана на ПЗ „Запад” - град Силистра и  възложител: „Марлин” ЕООД

На основание чл.17, ал. 1, т. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в РИОСВ-Русе е получено уведомление от „Марлин” ЕООД за организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС на инвестиционно предложение: „Изграждане на пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Порт Марлин”, с местоположение: УПИ XXVII-41- за пристанище и друг вид производствен, складов обект, кв. 17 по плана на ПЗ „Запад” и УПИ V-89 - за друг вид производствен, складов обект, кв. 16 по плана на ПЗ „Запад” - град Силистра

Срещите за обществено обсъждане ще се проведат на 08 юли (сряда) 2020 г. от 11:00 часа в кметството на с. Айдемир и от 13:00 часа в община Силистра.

Екземпляр от доклада за ОВОС и неговите приложения са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа, както следва:

-          В кметство с. Айдемир;

-          В Община Силистра, ул. „Симеон Велики” № 33;

-          В РИОСВ-Русе, гр. Русе, община Русе, бул. „Придунавски“ № 20 в Дирекция „Превантивна дейност“ - В рамките на работното време на РИОСВ-Русе (от 9:00 до 17:30 часа);

-          В Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет страницата на МОСВ на следния електронен адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32605 - достъпът до информацията е свободен.

Писмени становища могат да се депозират в деловодството на кметство с. Айдемир, Община Силистра и РИОСВ-Русе или на срещите за обществено обсъждане.

Обявите за срещите за обществено обсъждане са поставени на:

-          Таблото за обяви в сградата на Община Силистра;

-          Таблото за обяви в сградата на кметство село Айдемир, община Силистра,

за което са съставени протоколи, представени в РИОСВ-Русе.

-         Уведомление за насрочените срещи за обществено обсъждане е публикувано и в местен вестник, за което е представено копие на публикуваната обява.

Писмо до възложителя с изх. И-1579/28.05.2020 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на същестуваща приемно-предавателна станция № 4740" с местоположение сграда с идентификатор 61710.504.159.1 по КККР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. И-1578/28.05.2020 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на същестуваща приемно-предавателна станция № 4520" с местоположение сграда с идентификатор 61710.504.102.1 по КККР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. И-1577/28.05.2020 г., относно ИП/ПП за „Ремонт на зрителна зала и сцена в Читалище Пробуда, с. Беленци, община Исперих" с местоположение ПИ 03472.40.90 по КККР на с. Беленци

Писмо до възложителя с изх. И-1576/28.05.2020 г., относно ИП/ПП за „ПУП-ПР на поземлен имот с идентификатор 63427.2.988 в кв. 15 по плана на гр. Русе, общ. Русе"

Писмо до възложителя с изх. И-1575/28.05.2020 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма" с местоположение ПИ 56945.74.3 по КККР на с. Подайва

Писмо до възложителя с изх. И-1574/28.05.2020 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма" с местоположение ПИ 56945.74.2 по КККР на с. Подайва

Страница 1 от 1224

България в Юнеско

Галерия