Администратор

Администратор

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за “Разширение на Площадка № 1 за третиране на отпадъци в град Русе по действащо разрешение за дейности с отпадъци № 10-ДО-645-04/24.07.2015г., с вх. № АО-226-(3)/03.04.2020г.

     Възложител – „Никтранс“ ЕООД, град Русе

     Осигурен е обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

  1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
  2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес:

   http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32634

  1. От общинската администрация на град Русе.

     Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. , както и в Община Русе.

 

Четвъртък, 09 Април 2020 15:57

Решение № РУ-6-П/2020 г.

Решение № РУ-6-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за изкупуване на отпадъци от стъкло”, с местоположение УПИ XVIII, кв. 32 по регулационния план на град Сеново.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 09.04.2020 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес – http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33062

Петък, 03 Април 2020 09:39

Изходящ № АО-1572-(2)/03.04.2020 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за Производство на осколочно-фугасна бойна част за неуправляема ракета-калибър до 300мм с местоположение имот 000710 в землището на с. Николово, общ. Русе  

В РИОСВ-Русе е внесана информация с вх. № АО-1039-(3)-07.04.2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение за увеличаване капацитета на съществуващо млекопреработвателно предприятие, за производство на бяло саламурено сирене, от 6 на 10 тона постъпващо мляко за преработка на ден, с местоположение на площадката УПИ VIII-332 „За мандра“, кв. 38 по плана на с. Киченица, общ. Разград.

      Възложител – „Трио-Милк“ ЕООД, ЕИК 116537985.

     Осигурен е обществен достъп до внесаната информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

  1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
  2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес: 

 http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33051

  1. От общинската администрация.

     Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. , както и в община Разград и кметство село Киченица.

 

В РИОСВ-Русе е внесана информация с вх. № АО-120-(6)-31.03.2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение за зарибяване и развъждане на риба в поземлен имот с идентификатор 68254.3.102 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Срацимир, общ. Силистра, който е с начин на трайно ползване – „Язовир“.

     Възложител – „Мони-Март Стил“ ЕООД, ЕИК 201516281.

     Осигурен е обществен достъп до внесаната информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

  1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
  2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес: 

 http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32986

  1. От общинската администрация.

     Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. , както и в община Силистра и Кметство село Срацимир.

 

 

Писмо до възложителя с изх. И-975/31.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на двуетажна еднофамилна жилищна сграда" с местоположение УПИ VI-258, кв. 93 по плана на с. Острово

Писмо до възложителя с изх. И-974/31.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция на двуетажна еднофамилна жилищна сграда и пристройка - за стълбище и гараж" с местоположение УПИ X-516, кв. 60 по плана на гр. Цар Калоян

Писмо до възложителя с изх. И-973/31.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Монтаж на универсално съоръжение за складиране на течни торове и други" с местоположение УПИ I-1, кв. 982 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. И-942/27.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на многофамилна жилищна сграда с магазини, гаражи и подземни гаражи" с местоположение ПИ 61710.502.7274 по КККР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. И-940/27.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма" с местоположение ПИ 14948.6.13 по КККР на с. Главан

Страница 1 от 1201

България в Юнеско

Галерия