Администратор

Администратор

Писмо до възложителя с изх. И-2422/05.08.2020 г., относно ИП/ПП за „ПУП-ПЗ на УПИ XII-1364, кв. 156 по плана на гр. Мартен, общ. Русе"

Писмо до възложителя с изх. И-2421/05.08.2020 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на подземен кабел ниско напрежение, представляващ обект: Външно електрозахранване на базова станция на Теленор България ЕАД № 4608"  с местоположение 07212.169.18 по КККР на с. Бъзовец

Писмо до възложителя с изх. И-2420/05.08.2020 г., относно ИП/ПП за „ПУП-ПРЗ на ПИ с идентификатор 63427.8.1406 по КК и КР на гр. Русе"

Писмо до възложителя с изх. И-2398/03.08.2020 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма" с местоположение ПИ 05133.77.16 по КККР на с. Лом Черковна

Писмо до възложителя с изх. И-2397/03.08.2020 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма" с местоположение ПИ 05133.92.15 по КККР на с. Лом Черковна

Писмо до възложителя с изх. И-2396/03.08.2020 г., относно ИП/ПП за „Обследване и укрепване на аварирал физкултурен саон в ОУ Иван Вазов - Русе" с местоположение ПИ 63427.2.1760 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. И-2395/03.08.2020 г., относно ИП/ПП за „Пристрояване на балкон към втори жилищен етаж на съществуваща сграда" с местоположение ПИ 61710.504.6229 по КККР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. И-2394/03.08.2020 г., относно ИП/ПП за „ПУП-ИПРЗ за УПИ XXVIII-634, кв. 151 по плана на гр. Исперих при спазване на нормативите за устройствена зона с разновисност Оо - Обществено обслужване" с местоположение УПИ XXVIII-634, кв. 151 по плана на гр. Исперих

Вторник, 04 Август 2020 13:50

Решение по ОВОС № РУ 3-3/2020 г.

Решение по ОВОС № РУ 3-3/2020 г. . за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение - „Изграждане на птистанище за обществен транспорт с регионално значение „Порт Марлин“, гр. Силистра”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 04.08.2020 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32605

В РИОСВ-Русе са внесени уведомления с вх. № АО-3343/05.08.2020 г. и вх. № АО-3344/05.08.2020 г., за инвестиционно предложение – „Преустройство на съществуващи сгради и промяна предназначението им в животновъдни сгради за отглеждане на патици”.

Възложител – „В.Ц.-2014” ЕООД

Страница 1 от 1258

България в Юнеско

Галерия