Администратор

Администратор

Писмо до възложителя с изх. И-939/27.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на хангар за съхранение на селскостопански инвентар" с местоположение УПИ I, кв. 46 по плана на с. Правда

Писмо до възложителя с изх. И-931/26.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Промяна на предназначение на част от работилница (сграда с идентификатор 32874.167.62.8) в склад за препарати за растителна защита" с местоположение ПИ 32874.167.62.8 по КККР на гр. Исперих

Писмо до възложителя с изх. И-930/26.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Увеличаване на броя на отглежданите животни в съществуващ животновъден обект" с местоположение УИП IV-общ., кв. 14 по плана на с. Овен

Понеделник, 30 Март 2020 15:01

Изходящ № АО-1372-1/30.03.2020 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Разширение на птицеферма за отглеждане на бройлери до достигане на общ капацитет от 163 980 броя места за птици“ с местоположение имот с идентификатор 32874.201.2016 по КК и КР на град Исперих

Писмо до възложителя с изх. И-910/25.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на пристройка и разширение на съществуващ магазин за селскостопанска техника и инвентар" с местоположение ПИ 61710.503.6324 по КККР на гр. Разград

В РИОСВ-Русе е внесана информация с вх. № АО-1277-(3)-26.03.2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение за оборудване на съществуваща селскостопанска сграда с цел отглеждане на птици – бройлери, с капацитет 27 300 места за бройлери, с местоположение УПИ II, кв. 60 по плана на с. Пепелина, общ. Две могили.

      Възложител – „Леон Груп БГ“ ООД, ЕИК 203871021.

     Осигурен е обществен достъп до внесаната информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

 1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
 2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес: 

 http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32957

 1. От общинската администрация.

     Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. , както и в община Две могили и кметство село Пепелина.

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционното предлижение за:

 1. Изграждане на пристройка с капацитет 140 броя скотоместа към съществуваща кравеферма с капацитет 100 броя скотоместа в имот № 023294 в землището на с. Дянково, общ. Разград;
 2. Изработване на Подрбен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) без промяна предназначениет на земята и изграждане на кравеферма за отглеждане на до 100 броя крави в поземлен имот с идентификатор 24829.23.370 в землището на с. Дянково, общ. Разград;

с вх. № АО-1290-(2)/27.03.2020 г.

     Възложител – „БЕРКАЙ-2010“ ЕООД

     Осигурен е обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

 1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
 2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес:    

  http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32778

 1. От общинската администрация на гр. Разград.
 2. От кметството на с. Дянково.

     Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. , както и в Община Разград и Кметство село Дянково.

 

 

 

Вторник, 31 Март 2020 11:00

Решение № РУ-15-ПР/2020 г.

Решение № РУ-15-ПР/2020 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – “Риборазвъждане на язовир Ламбриново”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 31.03.2020 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32748

Петък, 27 Март 2020 13:16

Решение № РУ-13-ПР/2020 г.

Решение № РУ-13-ПР/2020 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – “Обособяване на площадка за временно съхраняване на отпадъци от стъкло ”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 27.03.2020 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32632

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение:

• Промяна на площадка за предварително съхранение на отпадъци с кодове 15 01 01, 15 01 02, 15 01 07, 15 02 02*, 15 01 10* и 12 01 03 и обособяване на нов участък за предварително съхранение;

• Монтаж на лентова сушилня за сушене на утайки от пречиствателна станция за отпадъчни води, мицел и перлитени утайки за достигане до влажност под 40 % за последващо използване в горивна инсталация за оползотворяване на опасни и неопасни отпадъци с оператор „Грийнбърн“ ЕООД;

 • Включване на производствените и битови отпадъчни води, генерирани от производствената дейност на инсталация за производство на имуногенни фармацевтични продукти, в съществуващата заводска канализация и от там към пречиствателна станция за отпадъчни води на „Биовет“ АД – Клон Разград, са депозирани в РИОСВ-Русе с вх. № АО 5076-4/25.03.2020г.

     Възложител – „БИОВЕТ“ АД

     Осигурен е обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

 1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
 2. Чрез публичен регистър: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32468
 3. От общинската администрация на град Разград.

     Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. , както и в Община Разград.

Страница 2 от 1201

България в Юнеско

Галерия