Администратор

Администратор

Писмо до възложителя с изх. И-1862/18.06.2020 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на гараж и склад към него, като допълващо застрояване" с местоположение УПИ IX-157, кв. 17 по плана на с. Басарбово

Писмо до възложителя с изх. И-1861/18.06.2020 г., относно ИП/ПП за „Инсталиране на приемно-предавателна станция за глас и/или данни от мрежата на БТК ЕАД VT5607_А" с местоположение ПИ 63427.4.2084.2 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх.  И-1859/17.06.2020 г., относно ИП/ПП за „Подмяна на  водопровод Ф80мм етернит с ПЕВП Ф90/10 по ул. „Добруджа”, с. Стамболово, община Сливо поле

Писмо до възложителя с изх. И-1858/17.06.2020 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на еднофамилна жилищна сграда" с местоположение УПИ IV-351, кв. 20 по плана на с. Николово

Писмо до възложителя с изх.  И-1857/17.06.2020 г., относно ИП/ПП за „Разширение на помещение за маркиране (тампонажно) в същестуващ цех за екструдиране на пластмаса" с местоположение ПИ 73496.501.3887 по КККР на гр. Тутракан

Писмо до възложителя с изх. И-1856/17.06.2020 г., относно ИП/ПП за „Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) , включващ Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) и парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура за поземлен имот с идентификатор 24030.27.610 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Дулово и инвестиционен проект за обект Сграда за обществено обслужване -сватбена зала"

На основание чл. 22, ал. 5 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Русе уведомява за следното:

На 19.06.2020 г. е извършена планова проверка по документи/на място, съгласно утвърдения годишен план на РИОСВ – Русе, относно реализацията на инвестиционно предложение за „Изграждане на рибовъдна ферма с рециркулационна система за аквакултури” с местоположение – ПИ 000233 в землището на село Басарбово и възложител ЕТ „Драгомир Хинков“, за което е издадено Решение № РУ-37-ПР/2015г. за преценяване на необходимостта от ОВОС на директора на РИОСВ – Русе, с характер „да не се извършва ОВОС“.

При проверката се установи, че в петгодишен срок от датата на влизане в сила на решението, не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Съгласно изискванията на чл. 93, ал. 8 от ЗООС, Решение № РУ-37-ПР/2015г. е загубило правното си действие.

 

     В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за третиране на отпадъци – ОЧЦМ, ИУЕЕО, ИУМПС, НУБА и др“ с вх. № АО-4508-(4)/19.06.2020г.

     Възложител – „НАДИН 22“ ЕООД,

     Осигурен е обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

  1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
  2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес:

http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32239

  1. От общинската администрация на гр.Тутракан.

     Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. , както и в Община Тутракан.

 

 

 

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-2588/17.06.2020 г. за инвестиционно предложение за закупуване и монтиране на:

- Инсинератор за изгаряне/обезвреждане на отпадъци от животни;

- Машина за товарене и извозване на животински отпадъци;

- Автоматизиран робот за почистване на стопанства;

-Машина за семепочистване и обезпаразитяване на семена от житни култури,

по Подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020

Възложител – „ВАРДМЕКС“ ЕООД

 

 

 

 

 

 

 

     В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение „Актуализиране и оптимизиране на разходните норми на отпадъците, генерирани от дейността на дружеството; обособяване на склад за съхранение до 50 тона и площадка за предварително съхранение на генерераните отпадъци; въвеждане на дейност с код R12 „шредиране на опасни отпадъци“ на площадката на горивната инсталация; включване на нов отпадък с код 19 12 11* - други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, съдържащи опасни вещества; сграда за предварително съхранение на неопасни отпадъци на територията на горивната инсталация“ с вх. № АО-2065-(6)/16.06.2020г.

     Възложител – "ГРИЙНБЪРН“ ЕООД,

     Осигурен е обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

  1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
  2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес:    

http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33392

  1. От общинската администрация на гр.Разград.

     Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. , както и в Община Разград.

 

 

Страница 2 от 1235

България в Юнеско

Галерия