Администратор

Администратор

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-1891/22.04.2020 г., за инвестиционно предложение за преустройство на съществуваща мандра, както и реализиране на пристройки, с цел производство на допълнителни асортименти и увеличаване на производствения капацитет от 6 на 10 тона постъпващо мляко за преработка на ден. Мандрата е с местоположение поземлен имот с идентификатор 27156.504.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Езерче, общ. Цар Калоян.

 Възложител – ЕТ „Дениз – Адем Ибрахимов“, ЕИК 116015720

Сряда, 22 Април 2020 16:02

Решение № РУ-19-ПР/2020 г.

Решение № РУ-19-ПР/2020 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение„Рибопроизводство, риборазвъждане и спортен риболов”, с местоположение поземлен имот с идентификатор 05743.118.77 по КККР на с. Босилковци, общ. Бяла

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 22.04.2020 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31839

В РИОСВ-Русе е внесена информация с вх. № АО-3979-(10)/06.03.2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционното предлижение за „Увеличаване на капацитета на Складова база за търговия с препарати за растителна защита (ПРЗ), торове и семена – гр. Бяла, чрез преустройство на 2 бр. складове за семена в складове за съхранение на ПРЗ и семена” с местоположение ПИ с идентификатор 07603.279.81 по КККР на гр. Бяла.

Възложител – „АГРОМЕДА” ООД

Осигурен е обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

  1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
  2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес:    

http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32633

  1. От общинската администрация на Община Бяла.

Заинтересуваната общественост може да изразява мнения и становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. , както и в Община Бяла.

 

 

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за външно електрическо захранване с кабел 20 kV към трансформаторен пост в поземлен имот с идентификатор 05517.73.9 по КККР на с. Борисово, общ. Сливо поле

Възложител – „Асел Трейд” ООД

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-901-(2)/23.04.2020 г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес:    

  http://registers.moew.government.bg/eo/lot/32862

Петък, 24 Април 2020 16:44

Решение № РУ-20-ПР/2020 г.

Решение № РУ-20-ПР/2020 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – “Монтаж на съоръжение за унищожаване на странични животински продукти с капацитет 350кг/час”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 24.04.2020 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32749

Петък, 24 Април 2020 15:46

Решение по ОВОС № РУ 1-1/2020 г.

Решение по ОВОС № РУ 1-1/2020 г.. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение - “ Разширение на инсталация за отглеждане на птици (бройлери)с цел достигане на капацитет до 312 903места за птици ”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 24.04.2020г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес:

 http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31218

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация

Писмо до възложителя с изх. И-1202/21.04.2020 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на навес" с местоположение ПИ 05611.169.57 по КККР на гр. Борово

Писмо до възложителя с изх. И-1201/21.04.2020 г., относно ИП/ПП за „Автосервиз и автодиагностичен център в ПИ с идентификатор 63427.152.192 по КККР на гр. Русе, местност Нови Халваджи"

Писмо до възложителя с изх. И-1199/21.04.2020 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция и рехабилитация на улица в гр. Цар Калоян" с местоположение ул. „Пеню Пенев“, ул. „Странджа“, ул. „П. Яворов“, ул. „Иван Вазов“, ул. „Марица“, ул. „Трети март“, ул. „Абритус“, ул. „Г. С. Раковски“, ул. „Димчо Дебелянов“ и ул. „Васил Левски“, с. Езерче, общ. Цар Калоян

Писмо до възложителя с изх. И-1199/21.04.2020 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция и рехабилитация на улица в гр. Цар Калоян" с местоположение ул. „Плиска“, ул. „Шипка“, ул. „Княз Дондуков“, ул. „Ген. Драгомиров“, ул. „Трапезица“, ул. „Тракия“, ул. „Абритус“, ул. „Подполковник Калитин“, ул. „София“, ул. „Сердика“, ул. „Черно море“ и площад по ул. „Освобождение“ в гр. Цар Калоян

Страница 11 от 1221

България в Юнеско

Галерия