Администратор

Администратор

Писмо до възложителя с изх. № 833/20.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Инсталиране на приемно-предавателна станция (ППС) за глас и/или данни към съществуваща GSM станция VN4768 (KALIPETROVO)”, с местоположение: ПИ с идентификатор 41143.500.871 по кадастралната карта на с. Калипетрово, община Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 832/20.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Инсталиране на приемно-предавателна станция (ППС) за глас и/или данни към съществуваща GSM станция VN4734 (RAZGRAD)”, с местоположение: ПИ с идентификатор 61710.504.161.2 по кадастралната карта на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 829/20.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Оползотворяване на птичи отпадъци (торови маси) за производство на подобрители за почви”, с местоположение: ПИ 179010 в землището на гр. Ветово

Писмо до възложителя с изх. № 820/19.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на подземна тръбна мрежа на територията на област Разград за оптична свързаност и изтегляне на оптичен кабел между общините Разград, Завет, Исперих и Самуил

Писмо до възложителя с изх. № 818/19.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма за ПИ 472034, с. Мечка, община Иваново

Писмо до възложителя с изх. № 817/19.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма за ПИ 472035, с. Мечка, община Иваново

Писмо до възложителя с изх. № 816/19.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на склад за търговия с черна и бяла техника с промяна предназначението в автосервиз”, с местоположение: ПИ 110008 в землището на с. Ушинци, община Разград

Писмо до възложителя с изх. № 815/19.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за имот 167062 в землището на гр. Исперих и изграждане на модулна бензиностанция с една колонка (30 куб. м.) за дизелово гориво

Писмо до възложителя с изх. № 814/19.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за имот 024016 в землището на гр. Исперих и изграждане на оранжериен комплекс на площ от 30 дка

Писмо до възложителя с изх. № 802/18.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Свободно изграждане на жилищна (РЗП - 230 кв. м) и обществено-обслужваща сграда - магазин и автосервиз (РЗП-430 кв. м)”, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 63427.156.535 по кадастралната карта на гр. Русе

Страница 1192 от 1221

България в Юнеско

Галерия