Администратор

Администратор

Писмо до възложителя с изх. № 761/14.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на сграда за сезонно обитаване ”, с местоположение: УПИ ХVІІ-83, кв. 8 по плана на с. Срацимир, община Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 760/14.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за създаване на устройствена основа за изграждане на складова база за селскостопанска продукция, техника и инвентар”, с местоположение: ПИ № 501.2005 по плана на с. Щръклево, община Иваново

Писмо до възложителя с изх. № 759/14.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на двуетажна жилищна сграда с бистро и автомивка на приземния етаж и стаи за гости на таванския етаж”, с местоположение: УПИ VІІІ-631, VІІІ-632, кв. 32 по плана на с. Ясеновец, община Разград

Писмо до възложителя с изх. № 758/14.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Изработване на ПУП-ПРЗ за създаване на устройствена основа за изграждане на обект "Работилница за паметници"”, с местоположение: ПИ с идентификатори 66425.500.3536 и 66425.500.3547 по кадастралнта карта на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 757/14.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на едноетажна жилищна сграда с гараж и плътна ограда”, с местоположение: УПИ I, кв. 73 по плана на с. Юръклево, общ. Иваново

Писмо до възложителя с изх. № 752/14.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма за имот с № 025015, с. Сейдол, общ. Лозница”

Писмо до възложителя с изх. № 751/14.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма за имот с № 045012, с. Смилец, общ. Силистра”

Писмо до възложителя с изх. № 750/14.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма за имот с № 043025, с. Нисово, общ. Иваново”

Писмо до възложителя с изх. № 749/14.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на помещение за обработка на кокосови влакна и производство на кокосови глонабивни матрични вложки към съществуващ цех за изделия от пенолатекс ”, с местоположение: УПИ XIV-148, кв.44 по плана на гр. Бяла

Писмо до възложителя с изх. № 748/14.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на цех за производство на екобрикети от слама и складово-производствена сграда за съхранени на суровина и готова продукция”, с местоположение: УПИ I-159, кв. 25 по плана на с. Скала, общ. Дулово

Страница 1195 от 1221

България в Юнеско

Галерия