Администратор

Администратор

Писмо до възложителя с изх. № 84/15.01.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на гараж”, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 73496.501.3762 по кадастралната карта на гр. Тутракан

Писмо до възложителя с изх. № 74/10.01.2013 г., относно ИП/ПП за „Външно електрическо захранване на жилищна сграда с обществено обслужващ партер”, с местоположение: от съществуващ трафопост "Вида" до жилищна сграда в УПИ ІІ-3581 по плана на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 73/10.01.2013 г., относно ИП/ПП за „Изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за урегулирани поземлени имоти (УПИ) І-407 и ІІ-408, кв. 71 по плана на с. Ясеновец, община Разград, предвиждащ обединяване на двата имота в нов УПИ І-407, 408 с отреждане за "производствени и складови дейности" и създаване на устройствена основа за изграждане на складови помещения към съществуваща мандра

Понеделник, 10 Декември 2012 01:00

Писмо до възложителя с изх. № 56/10.01.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 56/10.01.2013 г., относно ИП/ПП за „Строеж на сграда с жилищни и нежилищни нужди ”, с местоположение: УПИ 317, кв. 23 по плана на с. Побит Камък, община Разград

Писмо до възложителя с изх. № 47/09.01.2013 г., относно ИП/ПП за „Привеждане на летателна площадка, намираща се в с. Благоево, община Разград в съответствие с изискванията на действащото законодателство и получаване на лиценз за същата ”, с местоположение: имот № 000314, с. Благоево, община Разград

Писмо до възложителя с изх. № 46/09.01.2013 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на съществуваща фурна ”, с местоположение: имот № 63427.2.3212 по кадастралната карта на град Русе, община Русе

Писмо до възложителя с изх. № 45/09.01.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на складови и битови помещения ”, с местоположение: имот № 015013, с. Сокол, община Главиница

Писмо до възложителя с изх. № 44/09.01.2013 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция и модернизация на съществуваща сграда в център за настаняване от смесен тип”, с местоположение: УПИ 432, кв. 54 по плана на гр. Алфатар, община Алфатар

Писмо до възложителя с изх. № 36/08.01.2013 г., относно ИП/ПП за „Казан за изваряване на ракия”, с местоположение: УПИ № ІІ-393, кв. 37 по плана на с. Бабук, община Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 35/08.01.2013 г., относно ИП/ПП за „Подмяна на съществуващи аналогови предаватели с цифрови ”, с местоположение: имот № 73496.501.2760 (самостоятелен обект 73496.501.2760.2) по кадастралната карта на град Тутракан

Страница 1198 от 1200

България в Юнеско

Галерия