Администратор

Администратор

Писмо до възложителя с изх. № 996/05.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция на топлопровод”, с местоположение: УПИ IV-274, кв. 651.3 по плана на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 995/05.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на съществуваща сграда (склад) в печатна база”, с местоположение: ПИ с идентификатор 63427.128.82 по кадастраланата карта на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 994/05.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на стопанска сграда за съхранение на селскостопанска продукция”, с местоположение: имот с № 117346 в землището на с. Вокил, общ. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 1684/04.04.2013 г., относно ИП/ПП за „План-извлечение на вида и интензивността на сечта през 2013 г. в гори, собственост на Община Исперих”

Писмо до възложителя с изх. № 992/04.04.2013 г., относно ИП/ПП за КПИИ за изработване на ПУП-ИПЗ за поземлени имоти с идентификатори 66425.500.3472 и 66425.500.3475 по кадастралната карта на гр. Силистра и инвестиционен проект за логистичен център в ПИ 66425.500.3475

Писмо до възложителя с изх. № 991/04.04.2013 г., относно ИП/ПП за изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Разград за осигуряване на устойчива, обновена и качествена градска среда

Писмо до възложителя с изх. № 985/04.04.2013 г., относно ИП/ПП за „ Пристройка към съществуваща сграда ”, с местоположение: УПИ V-236, кв. 51 по плана на с. Сандрово, общ. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 971/03.04.2013 г., относно ИП/ПП за изработване на ПУП-ПЗ за създаване на устройствена основа за изграждане на сгради с обществено-обслужваща дейност и жилищна част

Вторник, 23 Април 2013 01:00

Рeшение № РУ – 26 – ПР/2013 г.

Решение № РУ-26-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Изграждане на система за подземно капково напояване на земеделски земи на площ 171.22 дка”, с местоположение поземлени имоти с идентификатори 66425.33.1, 66425.33.5, 66425.33.7, 66425.33.8, 66425.33.20 и 66425.33.21 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Силистра.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от  23.04.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Вторник, 23 Април 2013 01:00

Рeшение № РУ – 24 – ПР/2013 г.

Решение № РУ-24-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Преработка по време на строителството на проект за “Зърнобаза, бензиностанция, автомивка и автомобилен сервиз, свързана с изграждане на сграда с монтиране на линия за производство на пелети от слънчогледови люспи и линия за студено пресоване на семена за олио”, с местоположение поземлен имот с идентификатор 24030.501.3374 по кадастралната карта на гр. Дулово. Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от   23.04.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Страница 1198 от 1235

България в Юнеско

Галерия