Администратор

Администратор

Писмо до възложителя с изх. № 694/08.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Преустройство и промяна предназначението на част от квашко пресов завод в цех за производство на палети, скари и дървени опаковки, монтаж на котел с мощност 2.5 MW и изграждане на комин с височина 22 м”, с местоположение: УПИ XL по плана на ТМ АД, гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 693/08.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция на съществуващо помещение за монтиране на нов компютърен томограф ”, с местоположение: УПИ I-5105, кв. 919 по плана на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 677/07.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на сградно водопроводно отклонение”, с местоположение: ПИ с идентификатор 66425.508.815 по кадастралната карта на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 674/06.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Инсталиране на приемо-предавателна станция за глас и/или данни към съществуваща GSM станция VN 4513”, с местоположение: ПИ с идентификатор 61710.505.940 по кадстралната карта на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 620/01.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на жилищна сграда, недвижима културна ценност - архитектурен паметник в: Първи етап - Детска градина и Втори етап- Център за работа с деца”, с местоположение: ПИ 235, кв. 123 по плана на гр. Русе

Четвъртък, 28 Февруари 2013 01:00

Писмо до възложителя с изх. № 617/28.02.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 617/28.02.2013 г. , относно ИП/ПП за „Изменение на ПУП-ПЗ за поземлен имот № 102016 в землището на с. Белица, общ. Тутракан, с цел преустройство на съществуваща сграда и извършване промяна предназначението й в сграда за производствени и складови дейности”

Четвъртък, 28 Февруари 2013 01:00

Писмо до възложителя с изх. № 616/28.02.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 616/28.02.2013 г., относно ИП/ПП за „Модернизация и разширение на съществуващи производства чрез: реконструкция и пристрояване на цех за спагети и цех за сосове и изграждане на котелно помещение, кухня, столова и административна част”, с местоположение: ПИ с идентификатор 35897.501.831 по кадастралната карта на с. Каменово, общ. Кубрат

Четвъртък, 28 Февруари 2013 01:00

Писмо до възложителя с изх. № 615/28.02.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 615/28.02.2013 г., относно ИП/ПП за „Изготвяне на ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор 61710.502.1687 по кадастралната карта на гр. Разград, з цел отреждането му за смесено предназначение”

Четвъртък, 28 Февруари 2013 01:00

Писмо до възложителя с изх. № 613/28.02.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 613/28.02.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на къща за гости”, с местоположение: УПИ I-746, кв. 66 по плана на с. Писанец, общ. Ветово

Четвъртък, 28 Февруари 2013 01:00

Писмо до възложителя с изх. № 612/28.02.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 612/28.02.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на складови помещения за микробиологичен тор и съхранение на пресни плодове и зеленчуци”, с местоположение: УПИ II-23, кв. 3 по плана на с. Градина, общ. Лозница

Страница 1199 от 1221

България в Юнеско

Галерия