Администратор

Администратор

Понеделник, 16 Март 2020 10:54

Изходящ № АО-1039-(2)/16.03.2020 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Увеличаване капацитета на предприятието от 6 на 10 тона на ден преработваемо сурово краве мляко“, с местоположение  УПИ VІІІ-332 „За мандра“, кв. 38, по плана на с. Киченица, общ. Разград  

Писмо до възложителя с изх. И-903/24.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Подробен устройствен план - изменение на план за застрояване на УПИ XVII-625, кв. 62 по плана на с. Зафирово, общ. Главиница"

Писмо до възложителя с изх. И-898/24.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Промяна начина на трайно ползване на ПИ с идентификатор 18589.21.166 (пасище) по КККР на с. Гецово, общ. Разград"

Писмо до възложителя с изх. И-897/24.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Комбинирана спортна площадка за спортни и културни дейности" с местоположение УПИ I-за читалище, кв. 26 по плана на с. Веселец

Писмо до възложителя с изх. И-896/24.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Склад за селскостопанска техника" с местоположение ПИ 63427.10.1807 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. И-895/24.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на еднофамилна жилищна сграда и гараж" с местоположение ПИ 63427.10.1917 (УПИ IX-1917, кв. 160) по плана на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. И-868/20.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Подробен устройствен план - изменение на план за регулация за УПИ III-1045 и УПИ V-1044, кв. 82 по плана на с. Ново село, общ. Русе"

Писмо до възложителя с изх. И-857/19.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 02796.79.121 „За дърводобивната и дървообработващата промишленост“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Басарбово, общ. Русе с цел създаване на устройствена основа за приобщаване на терена към вече одобрена зона за застрояване с разновидност Жм – жилищна зона с преобладаващо застрояване с малка височина (до 10 м), както и изменение на действащия ПЗ за имоти с идентификатори 02796.79.485 „За електроенергийно производство“, 02796.79.486 „Ниско застрояване (до 10 м)“ и 02796.79.489 „За второстепенна улица"

Писмо до възложителя с изх. И-856/19.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназнаението на съществуваща стопанска постройка в автодиагностичен пункт и изграждане на офис към него" с местоположение УПИ XVI-530, кв. 83  по плана на с. Смирненски

Писмо до възложителя с изх. И-855/19.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на еднофамилна жилищна сграда с плътна ограда" с местоположение УПИ IX-511, кв. 54 по плана на с. Басарбово

Страница 3 от 1200

България в Юнеско

Галерия