Администратор

Администратор

Четвъртък, 18 Юни 2020 14:10

Решение № РУ-8-ЕО/2020 г.

Решение № РУ-8-ЕО/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) на обходно трасе на село Смирненски, общ. Ветово.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 16.06.2020 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на адрес http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33205

Писмо до възложителя с изх. И-1846/16.06.2020 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция на трифазна въздушна мрежа НН за присъединяване на 1 бр. малка фотоволтаична електроцентрала смощност 30 kW- УПИ IV-1253, кв 73, ул. "Цар Борис I" №74 по плана на с. Тетово, общ. Русе, обл. Русе"

Писмо до възложителя с изх. И-1845/16.06.2020 г., относно ИП/ПП за „Модернизация на образователната инфраструктура - ремонт и обновяване на учебен корпус и спортна площадка на ПГСУАУ "Атанас Буров" - гр. Силистра" с местоположение ПИ 66425.500.2929 по КККР на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. И-1844/16.06.2020 г., относно ИП/ПП за „Модернизация на образователната инфраструктура - ремонт и обновяване на учебен корпус и спортна площадка на ПГСУАУ "Атанас Буров" - гр. Силистра" с местоположение ПИ 66425.500.2929 по КККР на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. И-1843/16.06.2020 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на нова жилищна сграда" с метоположение УПИ I-63, кв. 7 по плана на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. И-1842/16.06.2020 г., относно ИП/ПП за „Монтаж на два броя бункери за съхранение на зърно, на площадка на съществуваща птицеферма" с метоположение ПИ 67526.58.53 по КККР на с. Смилец

Писмо до възложителя с изх. И-1841/16.06.2020 г., относно ИП/ПП за „Подробен устройствен план - изменение на плана за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) за УПИ IV "За Унжомерс" ЕООД и УПИ V "За Уникомерс" ЕООД, кв. 2 по плана на с. Калипетрово, общ. Силистра при спазване на нормативите за устройствена зона с разновидност Пп - Предимно производствена, както и промяна на уличната регулационна линия и привеждането и в съответствие с имотните граници на поземлен имот с идентификатор 41143.506.18"

Писмо до възложителя с изх. И-1840/16.06.2020 г., относно ИП/ПП за „Текущ ремонт на стопанска сграда за първичен добив на мед" с местоположение УПИ I, кв. 65 по плана на с. Бъзовец

Писмо до възложителя с изх. И-1828/15.06.2020 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на сграда и монтаж на специално съоръжение за преработка и обеззаразяване на тор, на площадката на съществуваща пртицеферма" с местоположение ПИ 67526.58.53 по КККР на с. Смилец

Писмо до възложителя с изх. И-1808/12.06.2020 г., относно ИП/ПП за „Основен ремонт на тротоарни настилки по ул. "Люлин планина" в гр. Кубрат" с местоположение ул. "Люлин планина" в обхвата от ул. "Хан Крум" до ул. "Оборище"

Страница 3 от 1235

България в Юнеско

Галерия