Администратор

Администратор

Писмо до възложителя с изх. И-854/19.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Осъществяване на рибовъдство в съществуващ язовр" с местоположение ПИ 70336.50.214 по КККР на с. Суходол

Писмо до възложителя с изх. И-853/19.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Подробен устройствен план - план за регулация на УПИ V-1184, кв. 113 по плана на с. Брестовене, общ. Завет"

Писмо до възложителя с изх. И-852/19.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на самостоятелен обект - магазин 1 в козметично студио" с местоположение ПИ 61710.502.7274 по КККР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. И-851/19.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за поземлени имоти с идентификатори 61710.502.3852 и 61710.502.3853, попадащи в парцел I- за търговски и административен център, кв. 51 по плана на гр. Разград"

Писмо до възложителя с изх. И-847/19.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за УПИ III-376, кв. 43 по плана на с. Подайва, общ. Исперих и изграждане на работилница за аломиниева и PVC дограма"

Писмо до възложителя с изх. И-846/19.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Подробен устройствен план - план за затрояване на УПИ I-1564;  II-1565,  V-1566,  VIII-1610 и  IX-1563, кв. 132 по плана на гр. Глоджево"

Писмо до възложителя с изх. И-845/19.03.2020 г., относно ИП/ПП за „План за развитие на земеделското стопанство чрез отглеждане на земеделски фурацни култури и увеличаване на капацитета на съществуваща овцеферма" с местоположение УПИ I-14, кв. 43 и 053034 по плана на с. Окорш

Писмо до възложителя с изх. И-839/18.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на многофамилна жилищна сграда 5 етажа - жилищно предназначение" с местоположение ПИ 61710.505.2212 по КККР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. И-838/18.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план - изменение на план за регулация и застрояване и работен устройствен план" с местоположение ПИ 66425.500.3139 и 66425.500.3138 по КККР на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. И-837/18.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма" с местоположение ПИ 68254.5.9 по КККР на с. Срацимир

Страница 4 от 1200

България в Юнеско

Галерия