Администратор

Администратор

Писмо до възложителя с изх. И-1807/12.06.2020 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на автомивка на самообслужване" с местоположение ПИ 501.1154, кв. 46 по плана на гр. Сливо поле

Писмо до възложителя с изх. И-1806/12.06.2020 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на едноетажна жилищна сграда" с местоположение ПИ 15031.501.1197 по КККР на гр. Главиница

Писмо до възложителя с изх. И-1805/12.06.2020 г., относно ИП/ПП за „ПУП-ИПР за УПИ XIII-1555, кв. 72 по плана на с. Николово, общ. Русе, обл. Русе"

Писмо до възложителя с изх. И-1804/12.06.2020 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 63427.157.1397 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, общ. Русе, с цел определяне на зона за ниско жилищно застрояване (Жм)"

Писмо до възложителя с изх. И-1803/12.06.2020 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на склад за селскостопански инвентар и навес" с местоположение УПИ IX-1563, кв. 132 по плана на с. Глоджево

Писмо до възложителя с изх. И-1801/12.06.2020 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на склад за селскостопански инвентар" с местоположение УПИ VIII-1610, кв. 132 по плана на с. Глоджево

Писмо до възложителя с изх. И-1800/12.06.2020 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 63427.169.580 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, общ. Русе, с цел определяне на зона за застрояване - вилна зона (Ов)"

Писмо до възложителя с изх. И-1778/11.06.2020 г., относно ИП/ПП за „Склад за метали" с местоположение ПИ 63427.8.29 по плана на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. И-1777/11.06.2020 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на стопанска постройка в авторемонтна работилница и пристройка за авторемонтна работилница" с местоположение ПИ 63427.9.301 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. И-1776/11.06.2020 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на част от сграда с идентификатор 24030.501.9291.1 за обособяване на самостоятелен обект в сграда - за обществено хранене и промяна предназначението на сграда с идентификатор 24030.501.9291.2 от гараж в помещение за грил"

Страница 4 от 1235

България в Юнеско

Галерия