Администратор

Администратор

Писмо до възложителя с изх. И-836/18.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма" с местоположение ПИ 68254.5.62 по КККР на с. Срацимир

Писмо до възложителя с изх. И-835/18.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма" с местоположение ПИ 68254.5.60 по КККР на с. Срацимир

Писмо до възложителя с изх. И-834/18.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма" с местоположение ПИ 68254.5.61 по КККР на с. Срацимир

Писмо до възложителя с изх. И-834/18.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма" с местоположение ПИ 68254.5.61 по КККР на с. Срацимир

Писмо до възложителя с изх. И-833/18.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма" с местоположение ПИ 00895.48.3 по КККР на с. Айдемир

Писмо до възложителя с изх. И-832/18.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на жилищна сграда с гаражи и плътна ограда" с местоположение ПИ 63427.2.4819 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. И-831/18.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на жилищна сграда с гаражи и плътна ограда" с местоположение ПИ 63427.2.3772 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. И-830/18.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план - изменение на плана за регулация и план за застрояване" с местоположение УПИ XIII-449, кв. 71 по плана на с. Екзарх Йосиф

Писмо до възложителя с изх. И-829/18.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Обект проектиране и изграждане на комуникационна свързаност посредством ЕЕСМ за общински администрации, подобект Проектиране и изграждане на комуникационна свързаност посредством ЕЕСМ за общински администрации на територията на Северна България, общ. Дулово, обл. Силистра"

Писмо до възложителя с изх. И-828/18.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Обект Проектиране и изграждане на комуникационна свързаност посредством ЕЕСМ за общински администрации, подобект Проектиране и изграждане на комуникационна свързаност посредством ЕЕСМ за общински администрации на територията на Северна България, общ. Бяла, обл. Русе"

Страница 5 от 1200

България в Юнеско

Галерия