Администратор

Администратор

Писмо до възложителя с изх. И-1774/11.06.2020 г., относно ИП/ПП за „Подобряване на мерките за биосигурност в съществуващ животновъден обект - Свинекомплекс, село Попина" с местоположение ПИ 10834.53.35 по плана на гр. Ветрен

Писмо до възложителя с изх. И-1767/10.06.2020 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на водопроводно отклонение за ПИ с идентификатор 36316.64.163 (Гробищен парк) по ККи КР на с. Караманово, общ. Ценово

Писмо до възложителя с изх. И-1766/10.06.2020 г., относно ИП/ПП за „Склад за прикачен селскостопански инвентар, външен водопровод, външно ел. захранване и пътна връзка" с местоположение ПИ 63427.227.10 по плана на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. И-1765/10.06.2020 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на едноетажна жилищна сграда с навес" с местоположение УПИ XIII-270, кв. 32 по плана на с. Басарбово

Писмо до възложителя с изх. И-1773/11.06.2020 г., относно ИП/ПП за „Подобряване на мерките за биосигурност в съществуващ животновъден обект - Свинекомплекс, село Попина" с местоположение ПИ 57577.201.40 по плана на с. Попина

Сряда, 17 Юни 2020 14:10

Решение № РУ-10-П/2020 г.

Решение № РУ-10-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за план/програма  „Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 46913.9.513 (широколистна гора) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Малък Поровец, общ. Исперих, предвиждащ промяна предназначението и отреждане на земята за рекреационни и обществено-обслужващи дейности – курорт“.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 17.06.2020 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ЕО на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/3602

Сряда, 17 Юни 2020 14:08

Решение № РУ-9-П/2020 г.

Решение № РУ-9-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение „Зарибяване и поддържане на язовир „Преславци-1“ представляващ поземлен имот с идентификатор 58253.1.57 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Преславци, общ. Тутракан“.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 17.06.2020 г.

Петък, 12 Юни 2020 09:53

Изходящ № АО-2348-1-12.06.2020 г.

Съобщение за план/програма: Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 24030.121.466 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Дулово, както и парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура, с цел създаване на устройствена основа за бъдещо изграждане на автокомплекс

  

Сряда, 03 Юни 2020 09:51

Изходящ № АО-2271-(1)/03.06.2020 г.

Съобщение за план/програма Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлени имоти в землището на с. Колобър, общ. Дулово с местоположение имоти 38073.22.121, 38073.32.127 и 38073.32.129 по КК и КР на с. Колобър

Четвъртък, 11 Юни 2020 09:48

Изходящ № АО-2273-(3)/11.06.2020 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за Изграждане на сондажен кладенец в имот с идентификатор 00895.506.85 по КККР на с. Айдемир, общ. Силистра

Страница 5 от 1235

България в Юнеско

Галерия