Администратор

Администратор

Писмо до възложителя с изх. И-827/18.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Обект Проектиране и изграждане на комуникационна свързаност посредством ЕЕСМ за общински администрации, подобект Проектиране и изграждане на комуникационна свързаност посредством ЕЕСМ за общински администрации на територията на Северна България, общ. Силистра, обл. Силистра"

Писмо до възложителя с изх. И-826/18.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Обект Проектиране и изграждане на комуникационна свързаност посредством ЕЕСМ за общински администрации, подобект Проектиране и изграждане на комуникационна свързаност посредством ЕЕСМ за общински администрации на територията на Северна България, общ. Алфатар, обл. Силистра"

Писмо до възложителя с изх. И-825/18.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план - изменение на план за улична регулация кв. 13 и кв. 14 в участъка от ОТ 47 до ОТ 60 и изменение на план за регулация за УПИ X по плана на гр. Борово" с местоположение ПИ 05611.1.1549 по КККР на гр. Борово

Писмо до възложителя с изх. И-824/18.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план - план за регулация" с местоположение ПИ 63427.10.424 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. И-823/18.03.2020 г., относно ИП/ПП за „План-извлечение за промяна вида и интензивността на сечта през 2021 г. за горски подотдели, стопанисвани от ДЛС Дунав" с местоположение Червена вода, Хотанца, Ново село и Русе

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за „Рибопроизводство, риборазвъждане и спортен риболов” с местоположение ПИ с идентификатор 05743.118.77 по КККР на с. Босилковци, общ. Бяла, вх. № АО-3751-(7)/28.02.2020г. и допълнение с вх. № АО-3751-(9)/18.03.2020 г., Възложител – ПК „Здравец-Босилковци”

Осигурен е обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

  1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
  2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес:    

http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31839

  1. От общинската администрация на гр. Бяла и кметство село Босилковци.

Заинтересованата общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. , както и в администрацията на Община Бяла и кметство село Босилковци.

Четвъртък, 19 Март 2020 11:53

Изходящ № АО-1277-(2)/19.03.2020 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за Оборудване на съществуваща сграда с цел отглеждане на птици - бройлери с капацитет 27 300 места за птици, с местоположение УПИ II , кв. 60 по плана на с. Пепелина, общ. Две могили  

Четвъртък, 19 Март 2020 11:19

Решение № РУ-5-П/2020 г.

Решение № РУ-5-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за съхранение на отпадъци”, с местоположение ПИ с идентификатор 41143.502.12 по КК и КР на село Калипетрово.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 19.03.2020 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес – http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32647

Понеделник, 16 Март 2020 11:16

Изходящ № АО-1058-3/16.03.2020 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Преустройство на селскостопанска сграда с код 420 от телчарник в Пилчарник с капацитет 28 800бр. птици по смисъла на Приложение №4 към чл.16, ал.3 от Наредба №РД-02-20-5 от 15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри” с местоположение УПИ I, кв.60 по плана на село Пепелина, община Две Могили.

Писмо до възложителя с изх. И-806/17.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Подробен устройствен план - изменение на план за регулация и план за застрояване за УПИ XV-134 и УПИ XVI-134, кв. 32 по плана на град Сливо поле"

Страница 6 от 1200

България в Юнеско

Галерия