Администратор

Администратор

Писмо до възложителя с изх. И-1767/10.06.2020 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на водопроводно отклонение за ПИ с идентификатор 36316.64.163 (Гробищен парк) по ККи КР на с. Караманово, общ. Ценово"

Писмо до възложителя с изх. И-1766/10.06.2020 г., относно ИП/ПП за „Склад за прикачен селскостопански инвентар, външен водопровод, външно ел. захранване и пътна връзка" с местоположение ПИ 63427.227.10 по плана на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. И-1765/10.06.2020 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на едноетажна жилищна сграда с навес" с местоположение УПИ XIII-270, кв. 32 по плана на с. Басарбово

Писмо до възложителя с изх. И-1764/10.06.2020 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на еднофамилна жилищна сграда" с местоположение УПИ III-1257, кв. 86 по плана на с. Щръклево

Писмо до възложителя с изх. И-1763/10.06.2020 г., относно ИП/ПП за „Благоустрояване на прилежащите пространства около жилищни блокове Мир, Гоце Делчев, Енерго и Люляк в кв. Дружба 1, гр. Русе"

Писмо до възложителя с изх. И-1762/10.06.2020 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция на улица към драгажен флот км 0+00 - км 0+726.04" в местоположение гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. И-1751/09.06.2020 г., относно ИП/ПП за „Преустройство и надстрояване на съществуваща жилищна сграда" с местоположение ПИ 503.543, местност "Дрибак" 6 по плана на с. Николово

Писмо до възложителя с изх. И-1750/09.06.2020 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на двуетажна сграда с тавански етаж" с местоположение УПИ XVII-148, кв. 49 по плана на гр. Исперих

Писмо до възложителя с изх. И-1736/08.06.2020 г., относно ИП/ПП за „Ползване на воден обект - язовир за рибовъдство" с местоположение ПИ 30377.1.56 по КККР на гр. Главиница

Писмо до възложителя с изх. И-1735/08.06.2020 г., относно ИП/ПП за „Нова битиова административна постройка в УПИ  VI-807, кв. 976, Западна промишлена зона, гр. Русе"

Страница 6 от 1235

България в Юнеско

Галерия