Администратор

Администратор

Писмо до възложителя с изх. И-1734/08.06.2020 г., относно ИП/ПП за „Обслужваща улица пред жилищни блокове по ул. Мальовица № 73-81, с временна пътна връзка от ул. Мальовица кв. Дружба 2, гр. Русе км 0+000 - км 0+255.62" с местоположение ПИ 63427.4.1150 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. И-1733/08.06.2020 г., относно ИП/ПП за „ПУП-ПЗ за ПИ за идентификатор 63427.150.228 по КК и КР на гр. Русе"

Писмо до възложителя с изх. И-1732/08.06.2020 г., относно ИП/ПП за „Обслужваща улица към местност Христо Македонски, гр. Русе кв 0+000 и кв 0+262.79" с местоположение ул. "Изгрев", ул. "Филип Станиславов", ж.к. "Чародейка Г север"

Писмо до възложителя с изх. И-1731/08.06.2020 г., относно ИП/ПП за „Благоустрояване на прилежащите пространства около жилищни блокове "Червен", "Тинтява", "Астра", "Русенски Лом", "Пощенец", "Машпроект", "Хоризонт", "Железничар" и "Елена", кв. Дружба 2, гр. Русе"

Писмо до възложителя с изх. И-1730/08.06.2020 г., относно ИП/ПП за „Благоустрояване на жилищни блокове 106, 107, 108 и 109 в кв. Чародейка Г - юг в гр. Русе"

Писмо до възложителя с изх. И-1729/08.06.2020 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на едноетажна жилищна сграда" с местоположение УПИ XIV-1026, кв. 11 по плана на с. Басарбово

Писмо до възложителя с изх. И-1728/08.06.2020 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция на ул. "Преслав" - с. Самуил  и ул. "Бели Лом" - с. Ножарево" с местоположение

Писмо до възложителя с изх. И-1727/08.06.2020 г., относно ИП/ПП за „Изграждане казан за изваряване на ракия" с местоположение ПИ 57813.13.18 по КККР на с. Поройно

Писмо до възложителя с изх. И-1726/08.06.2020 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция на трифазна въздушна мрежа ниско напрежение (НН) за присъединяване на малка фотоволтаична електроцентрала с мощност 30 kW" с местоположение УПИ I-619, кв. 21 по плана на с. Балкански

Писмо до възложителя с изх. И-1725/08.06.2020 г., относно ИП/ПП за „ПУП-ПРЗ на поземлен имот с идентификатор 63427.2.2673, кв. 442 в гр. Русе"

Страница 7 от 1235

България в Юнеско

Галерия