Администратор

Администратор

Писмо до възложителя с изх. И-803/17.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на склад за съхранение на селскостопанска продукция и техника" с местоположение УПИ VII-535а - стоп. Дейности, кв. 73 по плана на с. Побит камък

Писмо до възложителя с изх. И-802/17.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Преустройство и промяна предназначението на съществуващ офис в месарски магазин с транажорна" с местоположение УПИ XIV-1621, кв. 64 по плана на гр. Глоджево

Писмо до възложителя с изх. И-801/17.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на еднофамилна двуетажна жилищна сграда с два гараж и склад" с местоположение ПИ 65650.35.276 по КККР на с. Свещари

Писмо до възложителя с изх. И-800/17.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Разширение на автомивка в УПИ X-880, 881, кв. 48 по плана на гр. Разград" с местоположение Х-880, 881, кв. 48 (ПИ 61710.505.7168) по плана на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. И-799/17.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Промишлена сграда за съхранение и обработка на плоско стъкло, находяща се в УПИ V-504, кв. 5 по плана на Западна промишлена зона, гр. Разград, общ. Разград (ПИ с идентификатор 61710.509.504)" с местоположение

Писмо до възложителя с изх. И-798/17.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Проектиране и изграждане на сградно канализационно отклонение за отвеждане на отпадни води от срада в която се помещава Регионален център за подкрепа на приобщаващо образование" с местоположение ПИ 61710.505.341 по КККР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. И-797/17.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Основен ремонт и реконструкция на жилищна сграда с идентификатор 66425.500.2141.2 и 66425.500.2141.3 и промяна на предназначението на сграда с идентификатор 66425.500.2141.4 за ветеринарна аптека

Писмо до възложителя с изх. И-795/17.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Изработване на комплексен проект за ИП съгласно чл. 150 от ЗУТ: • Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 67444.99.42 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливо поле, общ. Сливо поле;
• Инвестиционно предложение за „Склад за селскостопанска техника”, с местоположение поземлен имот с идентификатор 67444.99.42 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливо поле, общ. Сливо поле. Складът ще е със ЗП 1200 м2

Писмо до възложителя с изх. И-794/17.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Проектиране и изграждане на комуникационна свързаност посредством ЕЕСМ за общински администрации, подобект: Проектиране и изграждане на комуникационна свързаност посредством ЕЕСМ за общински администрации на територията на Северна България, общ. Две могили, обл. Русе" с местоположение от км. 38+860 на път I-5 Русе-Велико Търново до административната сграда на Община Две могили

Писмо до възложителя с изх. И-793/17.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Проектиране и изграждане на комуникационна свързаност посредством ЕЕСМ за общински администрации, подобект: Проектиране и изграждане на комуникационна свързаност посредством ЕЕСМ за общински администрации на територията на Северна България, общ. Лозница, обл. Разград" с местоположение от кръгово крастовище II-49 до адм. сграда на общината

Страница 7 от 1200

България в Юнеско

Галерия