Администратор

Администратор

Писмо до възложителя с изх. И-1724/08.06.2020 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на трансоформаторен пост тип БКТП 20/10/0,4 KV, 1х630 кVA и кабелна линия СрН с цел захранване с електрическа енергия на поземлен имот № 000251 в землището на с. Бъзън"

Писмо до възложителя с изх. И-1723/08.06.2020 г., относно ИП/ПП за „ПУП-ПР за ПИ 63427.10.1913 в кв. 154, кв. Седна кула по плана на гр. Русе"

Писмо до възложителя с изх. И-1712/05.06.2020 г., относно ИП/ПП за „Модернизация и основно обновяване на обществен комплекс - пазар, находящ се в УПИ II-738, кв. 4 по регулационния план на село Щръклево, община Иваново с идентификатор 84049.501.738 по кадастралния план на село Щръклево, община Иваново"

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-2301/27.05.2020 г., за инвестиционно предложение – „Функциониране на животновъден обект (търпим строеж), за отглеждане на 18 броя едър рогат добитък, с местоположение на площадката УПИ VI-51, кв. 5 по плана на с. Свещари, общ. Исперих“.

Възложител – И. И.

 

 

Писмо до възложителя с изх. И-1694/04.06.2020 г., относно ИП/ПП за „Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 63427.98.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе при спазване на нормативите за устройствена зона с разновидност Пп - Предимно производствена, както и план за улична регулация (ПУР) на част от поземлени имоти с идентификатори 63427.98.11 и 63427.98.34"

Писмо до възложителя с изх. И-1693/04.06.2020 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлени имоти с идентификатори 63427.313.100 по КК и КР на гр. Русе, местност Караач, 02796.17.56 и 02796.17.7 по КК и КР на с. Басарбово, общ. Русе, местност Бранзалана"

Писмо до възложителя с изх. И-1692/04.06.2020 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на нова еднофамилна жилищна сграда с гараж" с местоположение УПИ VIII-557, кв. 591.1 по плана на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. И-1691/04.06.2020 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на къща за гости № 2" с местоположение ПИ 40422.505.3112 по КККР на гр. Кубрат

Писмо до възложителя с изх. И-1690/04.06.2020 г., относно ИП/ПП за „ПУП-ИПР на УПИ V-1028 и УПИ VI-1028, кв. 95 по плана на с. Тетово, общ. Русе"

Писмо до възложителя с изх. И-1689/04.06.2020 г., относно ИП/ПП за „Рехабшитация на улици в с. Цар Самуил (ул. Лом и ул. Ропотамо, ул. Христо Ботев, ул. Страхил Войвода), община Тутракан"

Страница 8 от 1235

България в Юнеско

Галерия