Администратор

Администратор

Писмо до възложителя с изх. И-792/17.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ с идентификатор 61710.501.74 по КККР на гр. Разград"

Писмо до възложителя с изх. И-791/17.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на автодиагностичен пункт, склад и магазин в УПИ XVI-792, кв. 2, ЗПЗ, гр. Русе" с местоположение ПИ 63427.3.792 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. И-790/17.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на складово стопанство за съхранение на течен тор в ПИ с идентификатор 63427.8.1341 по КККР на гр. Русе"

Писмо до възложителя с изх. И-789/17.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Извършване на сеч на 80 бр. дървета" с местоположение ПИ 68299.206.408, 68299.206.409, 68299.206.515 и 68299.206.517 по плана на с. Сребърна

Писмо до възложителя с изх. И-773/16.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на нова постройка на допълващо застрояване - навес със селскостопанско предназначение" с местоположение I-329, кв. 9 по плана на с. Новград

Писмо до възложителя с изх. И-772/16.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма" с местоположение ПИ 39178.43.31 и 39178.43.47 по КККР на с. Кошарна

Писмо до възложителя с изх. И-771/16.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на самостоятелно водопроводно отклонение (ВО) за ПИ с идентификатор 41143.500.2533 по КК и КР на с. Калипетрово"

Писмо до възложителя с изх. И-770/16.03.2020 г., относно ИП/ПП за „изработване на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот 1147, кв. 786 по плана на гр. Русе, жк. „Родина III ", ул. „Згориград" № 6А" с местоположение ПИ 63427.5.1147  по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. И-769/16.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Компесационно залесяване на голини с площ от 26 дка с дървесен вид - цер" с местоположение ПИ 17498.38.88 по КККР на с. Градина

Писмо до възложителя с изх. И-768/16.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Приемо-предавателна станция за глас и/или данни на БТК ЕАД VN4711_A" с местоположение ПИ 57604.105.8 по КККР на с. Попкралево

Страница 8 от 1200

България в Юнеско

Галерия