Администратор

Администратор

Писмо до възложителя с изх. И-762/13.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на четвърта производствена линия за нанасяне на покрития чрез химични и електрохимични процеси" с местоположение ПИ 63427.333.92 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. И-761/13.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Цех за производство на изделия от метал чрез студена обработка с дърводелска работилница" с местоположение ПИ 63427.179.41 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. И-759/13.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Слад за метали" с местоположение ПИ 63427.179.32 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. И-757/13.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на същестуващ навес в автомивка и противопожарно депо в битовка" с местоположение УПИ VI, кв. 86 по плана на гр. Лозница

Писмо до възложителя с изх. И-740/11.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ), ПИ с идентификатор 73496.501.2983 по.КК и КР на гр. Тутракан, ул. Силистра № 50. гр. Тутракан, общ. Тутракан"

Писмо до възложителя с изх. И-734/10.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Изработване на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на новообразуващ се урегулиран поземлен имот с отреждане за църква и посетителски център за поземлен имот с идентификатор 63427.2.1054 по КК и КР на град Русе по съществуващите вътрешни граници на имота и одобрената улична регулация"

Писмо до възложителя с изх. И-733/10.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Свободно пасищно отглеждане на месодайни крави" с местоположение ПИ 11449.22.2 по КККР на с. Владимировци

В РИОСВ-Русе е внесана информация с вх. № АО-175-(4)-17.03.2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение за монтаж на съоръжение за унищожаване на странични животински продукти, с капацитет 500 кг/час, в границите на поземлен имот с идентификатор 32874.180.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Исперих – „Свинекомплекс - първа част“.

     Възложител – „АГРОТАЙМ“ ЕООД, ЕИК 040033442.

     Осигурен е обществен достъп до внесаната информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

  1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
  2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес: 

 http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32626

  1. От общинската администрация.

     Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. , както и в община Исперих.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основание чл.17, ал. 1, т. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в РИОСВ-Русе е получено уведомление от „Каолин” ЕАД за организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС на инвестиционно предложение: „Разработване и усвояване на находище за подземни богатства „Балабана“, участък „Източно гнездо” и участък „Западно гнездо”, разположено в землищата на с. Полковник Таслаково, с. Грънчарово, с. Колобър и с. Секулово, общ. Дулово, област Силистра”.

Срещите за обществено обсъждане ще се проведат както следва:

-          На 27.04.2020 г. от 9:00 часа в сградата на Община Дулово с адрес: град Дулово, ул. „Васил Левски“ № 18, заседателна зала на Общината;

-          На 27.04.2020 г. от 11:30 часа в сградата на Кметство село Полковник Таслаково с адрес: село Полковник Таслаково, община Дулово, ул. „Първа“ № 32;

-          На 27.04.2020 г. от 13:30 часа в сградата на Читалище „Христо Ботев“ с адрес: село Колобър, община Дулово, ул. „Първа“ № 45;

-          На 27.04.2020 г. от 15:30 часа в сградата на Кметство село Грънчарово с адрес: село Грънчарово, община Дулово, ул. „Първа“ № 57;

-          На 28.04.2020 г. от 10:00 часа в сградата на Кметство село Секулово с адрес: село Секулово, община Дулово, ул. „Централна“ № 38.

Екземпляр от доклада за ОВОС и неговите приложения са на разположение на интересуващите се всеки работен ден:

-          В рамките на работното време на кметство село Грънчарово, община Дулово,  ул. „Първа“ № 57, при кмета;

-          В рамките на работното време на кметство село Колобър, община Дулово,  ул. „Първа“ № 24, при кмета;

-          В рамките на работното време на кметство село Секулово, община Дулово, ул. „Централна“ № 38, при кмета;

-          В рамките на работното време на кметство село Полковник Таслаково, община Дулово,  ул. „Първа“ № 32, при кмета;

-          В рамките на работното време на Община Дулово,  гр. Дулово, в сградата на общината на ул. „Васил Левски“ № 18, при кмета;

-          В рамките на работното време на РИОСВ-Русе,  гр. Русе, община Русе, бул. „Придунавски“ № 20 в Дирекция „Превантивна дейност“, както и в Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет страницата на МОСВ на следния електронен адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29657

-          От 10:00 до 17:00 часа в офис на възложителя в гр. Сеново, община Ветово, ул. „Дъбрава“ № 8, ет. 2, деловодство, както и на официалния интернет сайт на възложителя на следния електронен адрес: www.kaolin.bg

Писмени становища могат да се представят в местата за предоставяне на достъп, обявени по-горе или на срещите за обществено обсъждане.

Обявите за срещите за обществено обсъждане са поставени на:

-          Таблото за обяви в сградата на кметство село Секулово, община Дулово;

-          Таблото за обяви в сградата на кметство село Полковник Таслаково, община Дулово;

-          Таблото за обяви в сградата на кметство село Колобър, община Дулово;

-          Таблото за обяви в сградата на кметство село Грънчарово, община Дулово;

-          Таблото за обяви в сградата на Общинска администрация, община Дулово,

за което са съставени протоколи, представени в РИОСВ-Русе. Уведомление за насрочените срещи за обществено обсъждане е публикувано и на интернет страницата на възложителя „Каолин“ ЕАД

Писмо до възложителя с изх. И-727/09.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на административна сграда (офиси, санитарни и битови помещения) и паркинг за товарните автомобили преминаващи през Митнически пункт Пристанище Русе" с местоположение ПИ 63427.8.1364 по КККР на гр. Русе

Страница 9 от 1200

България в Юнеско

Галерия