Администратор

Администратор

Писмо до възложителя с изх. И-1688/04.06.2020 г., относно ИП/ПП за „Рязане и премахване на дървесина и храстовидна растителност на ул. Ана вентура 5А, гр. Тутракан"

Писмо до възложителя с изх. И-1687/04.06.2020 г., относно ИП/ПП за „Рехабилитация на улици в с. Търновци (ул. Пета, ул. Шеста и ул. Четвърта), община Тутракан"

Писмо до възложителя с изх. И-1686/04.06.2020 г., относно ИП/ПП за „Автосервиз, автомивка и магазин за промишлени стоки" с местоположение УПИ III-294, кв. 48 по плана на с. Тодорово

Писмо до възложителя с изх. И-1685/04.06.2020 г., относно ИП/ПП за „Ремонт на покрив и зрителна зала в Читалище Развитие, с. Лудогорци, община Исперих" с местоположение УПИ VII-317, кв. 35 по плана на с. Лудогорци

Писмо до възложителя с изх. И-1684/04.06.2020 г., относно ИП/ПП за „Ремонт на зрителна зала и сцена в Читалище Пробуда, с. Лъвино, община Исперих" с местоположение ПИ 44358.1.310 по КККР на с. Лъвино

Писмо до възложителя с изх. И-1683/04.06.2020 г., относно ИП/ПП за „Ремонт на зрителна зала и сцена в Читалище Развитие, с. Малък Поровец, община Исперих" с местоположение ПИ 46913.120.320 по КККР на с. Малък Поровец

Писмо до възложителя с изх. И-1682/04.06.2020 г., относно ИП/ПП за „Ремонт на зрителна зала в Читалище Самообразование, с. Голям Поровец, община Исперих" с местоположение ПИ 15953.65.528 по КККР на с. Голям Поровец

Писмо до възложителя с изх. И-1681/04.06.2020 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 61710.502.4.42 - кафе в смесен магазин"

Писмо до възложителя с изх. И-1680/04.06.2020 г., относно ИП/ПП за „Производство на цилиндрови глави с използване на сърца, произведени по неорганична технология, в съществуващ завод за производство на автомобилни компоненти от алуминиева сплав с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.333.92 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе"

Писмо до възложителя с изх. И-1679/04.06.2020 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на перони от двете страни на железопълна линия при Спирка Товарна гара Русе" с местоположение ПИ 63427.1.308, 63427.7.652 и 63427.7.687 по КККР на гр. Русе

Страница 9 от 1235

България в Юнеско

Галерия