Администратор

Администратор

Писмо до възложителя с изх. И-1678/04.06.2020 г., относно ИП/ПП за „Частичен ремонт и възстановяване на носеща способност на отделни конструктивни елементи" с местоположение ПИ 63427.2.4221 по КККР на гр. Русе

Сряда, 10 Юни 2020 09:56

Решение № РУ-32-ПР/2020 г.

Решение № РУ-32-ПР/2020 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – „Увеличаване на капацитета на складова база за търговия с препарати за растителна защита (ПРЗ), торове и семена – гр. Бяла, чрез преустройство на 2 бр. складове за семена в складове за съхранение на ПРЗ и семена”, с местоположение поземлен имот с идентификатор 07603.279.81 по КККР на гр. Бяла.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 10.06.2020 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32633

Сряда, 10 Юни 2020 09:54

Решение № РУ-8-П/2020 г.

Решение № РУ-8-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение „Промяна предназначението на съществуваща сграда в работилница за производство на кисело мляко с капацитет 1000 л/ден, предвидена в рамките на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на УПИ I-684 и УПИ II-684, кв. 53а по плана на село Гецово, община Разград.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 10.06.2020 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29425

Вторник, 02 Юни 2020 09:51

Изходящ № АО-2300-(1)-02.06.2020 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за изграждане на животновъдна ферма с капацитет 10 броя овце и 85 броя кози с местоположение УПИ IX, кв. 60 по плана на село Лудогорци, общ. Исперих

Вторник, 02 Юни 2020 09:49

Изходящ № АО-2189-(3)-02.06.2020 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за разширение на технологична линия за преработка на вторична хартия и производство на овоцелни опаковки за яйца и други асортименти с местоположение на площадката поземлен имот с идентификатор 63427.3.614 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе  

Писмо до възложителя с изх. И-1646/02.06.2020 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на къща за гости № 1" с местоположение ПИ 40422.505.3112 по КККР на гр. Кубрат

Писмо до възложителя с изх. И-1645/02.06.2020 г., относно ИП/ПП за „Преустройство и пристройка на съществуващ склад в магазин за строителни материали" с местоположение ПИ 15031.501.931 по КККР на гр. Главиница

Писмо до възложителя с изх. И-1644/02.06.2020 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план план за застрояване (ПУП-ПЗ) за УПИ XI-9342, кв. 2 по плана на гр. Дулово, общ. Дулово, с цел създаване на устройствена основа за преустройство и промяна предназначението на част от сграда за обособяване на обект магазин за промишлени стоки с административно-битова част" с местоположение ПИ 24030.501.9342 по плана на гр. Дулово

Писмо до възложителя с изх. И-1643/02.06.2020 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на сградно водопроводно отклонение (СВО) за застроен имот, находящ се в поземлен имот с идентификатор 66425.520.67 по КККР на гр. Силистра, общ. Силистра"

Писмо до възложителя с изх. И-1641/02.06.2020 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция на тридазна въздушна мрежа НН за присединяване на 1 брой малка фотоволтаична електроцентрала с мощност 30 kW - УПИ II, кв. 45 по плана на с. Пепелина, общ. Две могили"

Страница 10 от 1235

България в Юнеско

Галерия