Администратор

Администратор

Писмо до възложителя с изх. И-724/09.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма" с местоположение ПИ 04145.42.3 по КККР на с. Бистра

Писмо до възложителя с изх. И-718/05.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на сградно отклонение от същестуваща мрежа НН на МТП № 10, гр. Цар Калоян за гараж - гр. Цар Калоян, ул. Рапотамо № 7”

Писмо до възложителя с изх. И-717/05.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на самостоятелно водопроводно отклонение (ВО) за ПИ с идентификатор 41143.500.2534 по КК и КР на с. Калипетрово”

Писмо до възложителя с изх. И-716/05.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на водопроводно отклонение (ВО) за УПИ XVIII-85, кв. 4 по плана на с. Търновци, общ. Тутракан”

Писмо до възложителя с изх. И-715/05.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Складова база за съхранение и търговия с течни химични вещества и минерални торове” с местоположение ПИ 63427.8.1183 и 63427.8.1184 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. И-714/05.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Укрепване на същестуващо земеделско стопанство” с местоположение ПИ 18589.501.592 по КККР на с. Гецово

Писмо до възложителя с изх. И-713/05.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Преоборудване на същестуваща работилница за дограма на ГТ Билд инж ЕООД, с. Зебил, общ. Главиница” с местоположение УПИ VI-120, кв. 17 по плана на с. Зебил

Писмо до възложителя с изх. И-712/05.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на тръбопровод за течни порови маси от ПИ 32874.12.172 в землището на гр. Исперих, местност Айорман до изградено торохранилище - покрита лагуна с двуслойно изолирано водоплътно дъно за течни торови маси, находящо се в ПИ 87285.32.76 в землището на с. Яким Груево, местност Таушанлъка” с местоположение ПИ 87285.32.76 в землището на с. Яким Груево и  32874.12.172, 32874.20.13, 32874.20.117, 32874.21.51, 32874.25.111, 32874.22.90, 87285.32.48, 87285.32.76 по плана на гр. Исперих

Писмо до възложителя с изх. И-702/05.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение ПИ 16674.119.13 по КККР на с. Г. Абланово

Писмо до възложителя с изх. И-701/04.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Инсталиране на приемно-предавателна станция за глас и/или данни от мрежата на БТК ЕАД - VN4890 Balkanski TVR” с местоположение ПИ 02467.30.903 по плана на с. Балкански

Страница 10 от 1200

България в Юнеско

Галерия