Четвъртък, 19 Март 2020 10:48

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 67/2019 г.), за ИП с възложител „АГРОТАЙМ“ ЕООД

Написана от 

В РИОСВ-Русе е внесана информация с вх. № АО-175-(4)-17.03.2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение за монтаж на съоръжение за унищожаване на странични животински продукти, с капацитет 500 кг/час, в границите на поземлен имот с идентификатор 32874.180.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Исперих – „Свинекомплекс - първа част“.

     Възложител – „АГРОТАЙМ“ ЕООД, ЕИК 040033442.

     Осигурен е обществен достъп до внесаната информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

  1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
  2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес: 

 http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32626

  1. От общинската администрация.

     Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. , както и в община Исперих.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

България в Юнеско

Галерия