Понеделник, 16 Март 2020 11:16

Изходящ № АО-1058-3/16.03.2020 г.

Написана от 

Съобщение за инвестиционно предложение за „Преустройство на селскостопанска сграда с код 420 от телчарник в Пилчарник с капацитет 28 800бр. птици по смисъла на Приложение №4 към чл.16, ал.3 от Наредба №РД-02-20-5 от 15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри” с местоположение УПИ I, кв.60 по плана на село Пепелина, община Две Могили.

България в Юнеско

Галерия