Четвъртък, 19 Март 2020 11:19

Решение № РУ-5-П/2020 г.

Написана от 

Решение № РУ-5-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за съхранение на отпадъци”, с местоположение ПИ с идентификатор 41143.502.12 по КК и КР на село Калипетрово.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 19.03.2020 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес – http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32647

България в Юнеско

Галерия