Четвъртък, 19 Март 2020 11:53

Изходящ № АО-1277-(2)/19.03.2020 г.

Написана от 

Съобщение за инвестиционно предложение за Оборудване на съществуваща сграда с цел отглеждане на птици - бройлери с капацитет 27 300 места за птици, с местоположение УПИ II , кв. 60 по плана на с. Пепелина, общ. Две могили  

България в Юнеско

Галерия