Вторник, 24 Март 2020 11:58

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 3/2018 г.), за ИП с възложител ПК „Здравец-Босилковци”

Написана от 

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за „Рибопроизводство, риборазвъждане и спортен риболов” с местоположение ПИ с идентификатор 05743.118.77 по КККР на с. Босилковци, общ. Бяла, вх. № АО-3751-(7)/28.02.2020г. и допълнение с вх. № АО-3751-(9)/18.03.2020 г., Възложител – ПК „Здравец-Босилковци”

Осигурен е обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

  1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
  2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес:    

http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31839

  1. От общинската администрация на гр. Бяла и кметство село Босилковци.

Заинтересованата общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. , както и в администрацията на Община Бяла и кметство село Босилковци.

България в Юнеско

Галерия