Петък, 15 Май 2020 10:06

Решение № РУ-7-ЕО/2020 г.

Написана от 

Решение № РУ-7-ЕО/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) на обект: „Подземна оптична мрежа за електронни съобщения“ на територията на Община Кубрат, Община Завет, Община Исперих, Община Разград и Община Самуил, Област Разград.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 15.05.2020 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на адрес http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33098

Още в тази категория: « Решение № РУ-6-ЕО/2020 г.

България в Юнеско

Галерия