Четвъртък, 21 Май 2020 16:10

Решение № РУ-28-ПР/2020 г.

Написана от 

Решение № РУ-28-ПР/2020 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – “Увеличаване капацитета на съществуващо млекопреработвателно предприятие, за производство на бяло саламурено сирене, от 6 на 10 тона постъпващо мляко за преработка на ден, с местоположение на площадката УПИ VIII-332 „За мандра“, кв. 38 по плана на с. Киченица, общ. Разград”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 21.05.2020 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33051

България в Юнеско

Галерия