Четвъртък, 21 Май 2020 16:13

Решение № РУ-30-ПР/2020 г.

Написана от 

Решение № РУ-30-ПР/2020 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – “Преустройство на съществуваща промишлена сграда с идентификатор 11449.73.1044.2 (сграда за производство на дървени въглища) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Владимировци, общ. Самуил в животновъден обект за отглеждане на малки телета и пристройка за складови площи”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 21.05.2020 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32469

България в Юнеско

Галерия