Сряда, 01 Юли 2020 10:09

Уведомление с вх. № АО-2836/01.07.2020 г.

Написана от 

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-2836/01.07.2020 г. за инвестиционно предложение за „Преустройство на съществуваща сграда – складова база № 1 с промяна на предназначението в животновъдна сграда – краварник и пристройка за доилна зала и изграждане на торище в УПИ II и УПИ III, кв. 65 по плана на с. Бъзовец, общ. Две могили”

Възложител – ЕТ „НИКИ-НИХАТ АБИЛОВ”

България в Юнеско

Галерия