Петък, 31 Юли 2020 14:57

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 67/2019 г.), за ИП с възложител И. И.

Написана от 

В РИОСВ-Русе е внесана информация с вх. № АО-2301-(9)-28.07.2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение за функциониране на животновъден обект (търпим строеж) – краварник за отглеждане на 18 броя едър рогат добитък. Застроената площ на сградата е 62 кв.м. Местоположението на площадката е УПИ VI-51, кв. 5 по плана на с. Свещари, общ. Исперих.

     Възложител – И. И.

     Осигурен е обществен достъп до внесаната информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

  1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
  2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес:

 http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33620

  1. От общинската администрация на Община Исперих и Кметство село Свещари.

     Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. , както и в община Исперих и Кметство село Свещари.

 

България в Юнеско

Галерия