Понеделник, 03 Август 2020 10:54

Решение № РУ-39-ПР/2020 г.

Написана от 

Решение № РУ-39-ПР/2020 г. за преценяване на необходимостта извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – „Разширение на технологична линия за преработка на вторична хартия и производство на овоцелни опаковки за яйца и други асортименти, както и монтаж на топлоелектрическа централа с газова турбина – произвеждаща електрическа и топлинна енергия и електрическото й присъединяване с местоположение на площадката поземлен имот с идентификатор 63427.3.614 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 03.08.2020 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33368

България в Юнеско

Галерия